Infekční

Hlavní telefon+420 568 809 524Kde nás najdeteBudova M1
Podlaží +I
kompletní ordinační hodiny
Infekční

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova MInfekční oddělení se nachází v areálu nemocnice v druhém podlaží pavilonu M, společně s oddělením dermatovenerologickým a oddělením tuberkulosy a respiračních nemocí.

Moderní budova, při jejíž stavbě bylo využito státní účelové dotace, byla uvedena do provozu v roce 2003 jako výsledek rozhodnutí zřizovatele a vedení nemocnice zracionalizovat využití lůžkového fondu v nemocnici.

Každá z uvedených odborností má svoji vlastní jedinečnou oborovou problematiku, avšak existují i některé prolínající se diagnosy, které mohou být řešeny na kterémkoliv aktuálně volném lůžku v této budově. Například infekce horních i dolních cest dýchacích jsou léčeny jak na plicním, tak i na infekčním oddělení. Infekce kůže a podkoží, kožní formy borreliosy, pásový opar apod. jsou léčeny na kožním nebo infekčním oddělení – vždy podle momentálních kapacitních možností. Celá budova tak tvoří jeden vzájemně provázaný organický celek s možností hospodárného využití jak lůžek, tak zdravotnického personálu (například společně obslouženými ústavními pohotovostními službami). Je dokonalým a fungujícím příkladem toho, co je již řadu let praktikováno v nejmodernějších nemocnicích na západ od našich hranic a čemu se říká společný lůžkový fond – samozřejmě při zachování všech specifik uvedených oborů.

Infekční oddělení tak splňuje ty nejnáročnější disposiční nároky na péči o infekčně nemocné pacienty při zachování maximální úspornosti provozu.
Na rozdíl od konce 80. let minulého století, kdy infekční oddělení disponovalo kapacitou 65 lůžek, pracují nyní infektologové v nových podmínkách s 20 standardními lůžky ve tří jednolůžkových, čtyřech dvoulůžkových a třech třílůžkových pokojích.
To je dostačující pro přirozený spád bývalého okresu Třebíč a okrajových částí bývalého okresu Žďár nad Sázavou a v menší míře i východní části jihlavska - v kontextu výše uvedených výhod symbiotického fungování všech oddělení nového pavilonu.
Každý pokoj je vybaven předsíní, komfortním WC s umyvadlem a sprchou.
Pro nepohyblivé pacienty je k dispozici prostorná koupelna a hydraulický mycí a přepravní zvedák.

Všechna lůžka jsou nová a umožňují potřebné polohování pacienta.
U všech lůžek je k dispozici přívod medicinálního kyslíku.
Ke každému lůžku je zaveden interní telefon s možností obousměrné komunikace mezi pacientem a zdravotníkem, přepojení telefonických hovorů zvenčí. Telefon má též funkci osobního radiopřijímače. V budově je aktivní internetové připojení WiFi.
Civilní oděvy a drobné osobní věci si pacienti ukládají do uzamykatelných skříní na pokoji.

V prostorách oddělení je dále dvoukomorová čistá - špinavá kuchyňka vybavená dekontaminační myčkou nádobí a prokládacím sterilizátorem na nádobí a automatickou varnou nápojů. Dále je k disposici moderní čistící místnost s přístrojem pro bezobslužné mytí a dekontaminaci podložních mís.
K potřebě našich pacientů užíváme plně vyhovující počet infusních pump a injekčních dávkovačů, EKG, dva pulsní oxymetry, bed-side monitor, defibrilátor, aktivní motorovou intermitentně přetlakovou antidekubitární matraci
Personál má k disposici plně computerisované pracoviště – na lůžkovém i ambulantním pracovišti je celkem 10 počítačů s tiskárnami – vše zapojeno do celonemocniční sítě.

Služby lůžkové části oddělení Na lůžkovou část infekčního oddělení je ročně přijímáno kolem 700 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou kolem 9 dnů.

Pečujeme o nemocné se všemi infekčními chorobami kromě infekce HIV/AIDS.
Jde zejména o infekce zažívacího traktu, kůže, podkoží, sepse, postinfekční a parainfekční záněty pohybového aparátu, infekce centrální nervové soustavy – tedy záněty mozkových blan a mozku, borreliosu všech manifestací, respirační infekce, syndrom infekční mononukleosy, infekční žloutenky všech typů a jiné poruchy jaterní činnosti, antropozoonotická onemocnění (nemoci přenosné ze zvířete na člověka), onemocnění parazitární a v neposlední řadě soustřeďujeme na naše oddělení pacienty s nosokomiálními onemocněními, způsobenými nejčastěji bakterií clostridium difficile a methicilin resistentním zlatým stafylokokem. Tím odlehčujeme a chráníme ostatní nemocniční provozy.
V indikovaných případech zahajujeme na lůžkové části očkování proti vzteklině.
Řešíme diferenciální diagnostiku teplot neznámého původu, uzlinového syndromu a zdravotní obtíže navrátilců z tropů a subtropů.
Návštěvy u lůžek pacientů povolujeme individuálně po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem. V případě, že z epidemiologických důvodů není možné navštívit pacienta přímo na oddělení, je možný kontakt s blízkými z ochozu na jižní straně budovy.

Nejčastější vyšetřovací metody Naši pacienti jsou vyšetřováni jednak obvyklým klinickým vyšetřením: prohlídkou lékařem, dále běžnými metodami: rentgenologicky, ultrazvukově, EKG, měřením saturace kyslíku pulsním oxymetrem, k dispozici je moderní CT pracoviště, oddělení nukleární medicíny apod. Hojně využíváme laboratorních vyšetření krve, moče, stolice, mozkomíšního moku. K těmto vyšetřením využíváme jak kvalitních laboratoří naší nemocnice, tak i universitních či národních referenčních laboratoří v Brně, Hradci Králové či v Praze.

V indikovaných případech jsou naši pacienti vyšetřeni endoskopicky v gastroenterologické ambulanci interního oddělení nemocnice, nebo na obdobných pracovištích FN Brno.

Většina vyšetření je nebolestivých. U méně příjemných vyšetření se snažíme odstranit pochopitelnou nejistotu pečlivým poučením, případně podáním vhodných léků.

Vždy užíváme prověřené standardizované postupy vyšetření i léčby.
Máme velmi dobré a přátelské kontakty na kolegy z klinických pracovišť, takže našim pacientům je případná péče na klinikách vždy k disposici.

Objednání doporučujeme pacientům s déletrvajícími obtížemi a pacientům, přicházejícím ke kontrolám. Tímto opatřením se snažíme zkrátit nepříjemnou čekací dobu v čekárně. Objednací časy je však nutno brát jako orientační: délka práce s každým jednotlivým pacientem nemusí odpovídat původnímu plánu. Prodleva proti objednané době vyšetření nastává zejména z důvodů příchozích neobjednaných pacientů s akutními závažnými obtížemi. Při prodlevě proti původní objednané době, která přesáhne 30 minut, jsou pacienti v čekárně informováni ambulantním lékařem či ambulantní sestrou o důvodech zpoždění.

Pacienti s akutními zdravotními obtížemi (horečky, bolesti hlavy, vyrážky po přisátí klíštěte, průjmová onemocnění, obtíže po návratu z tropů a subtropů apod.) mohou přijít bez předchozího objednání a budou ošetřeni dle kapacitních možností pracoviště co nejdříve s přihlédnutím k závažnosti klinických obtíží.
V rámci ambulantní péče očkujeme proti vzteklině (antirabické centrum), virovému zánětu mozkových blan, infekčním žloutenkám.

Ambulantně léčíme chronické infekční záněty jater typu B a C nejmodernějšími virostatiky. Léčíme a sledujeme nemocné s borreliosou, infekční mononukleosou. Podáváme profylakticky depotní peniciliny („pendeponisace“).

Poskytujeme konsiliární službu praktickým lékařům a ostatním specialistům.
Provádíme vyšetření, sledování a očkování osob, poraněných neznámou injekční jehlou.

Vyšetřujeme gravidní ženy při podezření na infekce v graviditě a následně zprostředkováváme jejich došetření a sledování na oddělení prenatální diagnostiky při klinikách.

Personál a kvalifikace:
na infekčním oddělení pracují čtyři atestovaní infektologové s dlouholetou praxí (z nichž jedna je aktuálně na mateřské dovolené), tři mladé lékařky jsou v přípravě k atestaci. Lékaři se pravidelně účastní odborných kurzů, národních i mezinárodních zahraničních sjezdů a jsou držiteli všech potřebných licencí České lékařské komory i Diplomů celoživotního vzdělávání České lékařské komory.
Také tým zdravotních sester je stabilisovaný, zkušený. Sestry se pravidelně účastní všech dostupných postgraduálních vzdělávacích programů včetně aktivní přednáškové činnosti. Vrchní sestra je absolventkou vysoké školy s dosažením titulu Bc.

Zástupkyně vrchní sestry je absolventkou bakalářského stupně vysokoškolského studia.

Oddělení je držitelem Akreditace MZ ČR pro postgraduální vzdělávání v oboru infekční nemoci.

Oddělení je držitelem Certifikátu garantovaného pracoviště pro léčbu virových hepatitid ČLS JEP.

Nemocnice jako celek je držitelem certifikátu ISO 9001:2000.
Nemocnice jako celek získala akreditaci Spojené akreditační komise.

Cílem oddělení:
na další období je dále plnit a udržet standardy ISO 9001:2000, plnit a udržovat standardy Spojené akreditační komise ČR, uplatňovat nejnovější metody v léčbě infekčně nemocných, angažovat se v politice racionální antibiotické léčby a prevence nosokomiálních nákaz.

Kontakty na oddělení

  • Infekční oddělení
    568 809 524
  • Infekční ambulance
    568 809 507
zobrazit celý text skrýt celý text
Telefonní kontakty Ordinační hodiny Fotogalerie
Telefonní kontakty

Telefonní kontakty

Primář

Nemocnice Třebíč MUDr. Zbyšek Pospíšil zpospisil@nem-tr.cz

Lékařka

Nemocnice Třebíč MUDr. Hana Plocková hplockova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Marie Bradáčová mbradacova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Petra Pyrochtová ppyrochtova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Mária Šulcová msulcova@nem-tr.cz Nemocnice Třebíč MUDr. Iva Vacková ivackova@nem-tr.cz

Vrchní sestra

Nemocnice Třebíč Bc. Ludmila Pospíšilová lpospisilova@nem-tr.cz+420 568 809 519
Ordinační hodiny Fotogalerie