Informace pro zájemce o praxe a stáže v nemocnici

Vážení absolventi, vážení studenti,

pro vykonání své stáže či praxe jste si vybrali Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, která je akreditována Spojenou akreditační komisí ČR. Jednotlivá oddělení splňují nejpřísnější kritéria kvality a bezpečí. Tyto kritéria naplňují i naše laboratoře, které splnily podmínky Auditu II a získaly osvědčení Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP. Zároveň máme akreditovanou celou škálu oborů specializačního vzdělávání lékařů.Naše pracoviště jsou tak zárukou kvalitní praktické přípravy budoucích lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků. Nemocnice v minulých letech i současné době prochází modernizací. Proto si dovolujeme říci, že je atraktivním zaměstnavatelem v našem regionu.

 

Postup při zajišťování povinné odborné praxe v NTR

Žadatel kontaktuje osobně, telefonicky či e-mailem vedoucího zaměstnance příslušného oddělení a dohodne si konkrétní termín své praxe.
Po odsouhlasení termínu praxe s vedoucím zaměstnancem příslušného oddělení si žadatel stáhne formulář „Žádost o umožnění absolvování praxe/stáže“, (formulář je ke stažení níže). Vyplněný formulář si nechá žadatel potvrdit odpovědným zástupcem školy.
S podepsanou žádostí se žadatel dostaví osobně (po dohodě možno vyřešit i e-mailem) za vedoucím zaměstnancem příslušného oddělení, který souhlas s praxí potvrdí razítkem, podpisem a přidělí školitele. Pokud jsou požadovány praxe na více odděleních, vyplní žadatel pro každé pracoviště žádost zvlášť.
Vyplněný formulář doručí žadatel na personální oddělení (budova N, druhé patro, dveře
č. 216)
Žáci a studenti prokazují zdravotní způsobilost k praxi očkováním proti hepatitidě typu B. Žáci středních a vyšších odborných škol, jejichž praktická příprava započala u nás nebo probíhá pouze u nás, musí před nástupem na praxi absolvovat vstupní lékařskou prohlídku u závodního lékaře Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Na lékařskou prohlídku se objednejte na č. 568 809 479.
V případech, v nichž nemá NTR uzavřenou rámcovou smlouvu se školou, kterou zájemce o praxi studuje, je student povinen zajistit dodání smlouvy o umožnění absolvování praxe v dostatečném předstihu, a to minimálně 1 měsíc před plánovaným začátkem praxe. V případě pozdějšího dodání smlouvy nelze ze strany personálního oddělení NTR garantovat realizaci praxe v požadovaném termínu.

Seznam škol, se kterými má Nemocnice Třebíč uzavřenou rámcovu smlouvu.

Platné uzavření smlouvy si žadatel ověří před nástupem na praxi u odpovědného personalisty.
V případě, že smlouva není podepsána, není možné na praxi nastoupit.

Odborné praxe jsou studentům zdravotnických oborů v rámci České republiky na všech pracovištích NTR poskytovány bezplatně.


Postup při zajišťování odborné stáže lékařů z jiných zdravotnických zařízení v NTR

Žadatel si odbornou stáž včetně konkrétního termínu dohodne s vedoucím zaměstnancem příslušného klinického oddělení, a to minimálně 1 měsíc před plánovaným začátkem stáže. Souhlas se stáží je potvrzen razítkem, podpisem vedoucího zaměstnance
a přiděleného školitele na formuláři „Žádost o umožnění absolvování praxe/stáže“, (formulář je ke stažení níže). Vyplněný formulář žadatel doručí osobně, e-mailem nebo poštou na personální oddělení, odpovědnému personalistovi. Pokud jsou požadovány stáže na více pracovištích, vyplní žadatel pro každé pracoviště žádost zvlášť.

Personální oddělení po přijetí vyplněného formuláře „Žádost o umožnění absolvování praxe/stáže“ zajistí vypracování a následné uzavření „Smlouvy o umožnění absolvování stáže“

V případě pozdějšího dodání žádosti nelze ze strany personálního oddělení NTR garantovat realizaci stáže v požadovaném termínu.

Žadatel si uhradí za jeden den stáže (8 hodin) 250,- Kč. 

Kontaktní údaje na odpovědného personalistu:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Personální oddělení

Bc. Hana Kafková, personalista - vzdělávání

Telefonní kontakt: 568 809 445

E-mail: hkafkova@nem-tr.cz