Vyřizování stížností

Informace o možnostech podání stížností a postupu jejich vyřizování.

Vážená paní, vážený pane,

cílem Nemocnice Třebíč je poskytování kvalitních zdravotních služeb na vysoké odborné úrovni.

V případě Vašich pochybností o správnosti odborného postupu nebo jednání zdravotnického personálu máte za podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách právo podat proti postupu nemocnice stížnost.


Stížnost může podat:

 • Pacient.
 • Zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta.
 • Osoba blízká v případě, že tak pacient nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel.
 • Osoba zmocněná pacientem.

 

Stížnost lze podat:

 • Písemně (v listinné podobě nebo elektronicky).
 • Ústně (formou záznamu).

 

Podaná stížnost musí obsahovat jméno, příjmení, poštovní adresu a podpis stěžovatele, popis skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti včetně uvedení jmen osob nebo názvů pracovišť, kterých se stížnost týká.

 

Písemná stížnost

Písemnou stížnost odešlete na adresu:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Ředitel

Purkyňovo nám. 133/2

674 01 Třebíč

 

Písemnou stížnost můžete také osobně předat

 • Na recepci nemocnice (nepřetržitý provoz).
 • Manažerovi kvality nebo na sekretariát ředitele (v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:30 hodin).

 

Stížnost v elektronické podobě

Elektronické podání stížnosti odešlete na adresu: info@nem-tr.cz nebo do datové schránky nemocnice. ID datové schránky: tecrjqc

Stížnost musí obsahovat identifikační údaje stěžovatele umožňující jeho ztotožnění a doručení odpovědi na stížnost (jméno a příjmení, bydliště) a jeho podpis.

 

Ústní stížnost

Stížnost je možné podat v pracovních dnech v době od 7:00 hodin do 14:30 hodin u manažera kvality (budova N), kde je se stěžovatelem sepsán písemný záznam.

 

Vyřízení stížnosti

Stěžovateli je do 10 kalendářních dnů písemně potvrzeno přijetí stížnosti, a pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, nabídnuto osobní  projednání stížnosti.

 

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Po ukončení šetření stížnosti je stěžovateli podána písemná zpráva. Lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30 kalendářních dní. O prodloužení lhůty a důvodu prodloužení musí být stěžovatel písemně informován.

Vyjádření nemocnice ke stížnosti je stěžovateli vždy zasíláno doporučeně na jím uvedenou poštovní adresu.

 

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, může se obrátit na:

 • Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina.
 • Českou lékařskou komoru.
 • Zdravotní pojišťovnu, u níž je pojištěn.

 

Šetření stížností se řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a vnitřním předpisem Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

 

Ing. Eva Tomášová

ředitel