Ochrana údajů

Nemocnice Třebíč

Informace týkající se povahy činnosti nemocnice a stránek www.nem-tr.cz

Nemocnice Třebíč

Informace o ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů upravuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů /General Data Protection Regulation (GDPR)/ - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Osobní údaje, které nemocnice zpracovává

Nemocnice zpracovává osobní údaje pacientů výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a v souladu s právními předpisy a platnou legislativou. Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci Vaší osoby, osobní údaje umožňující kontakt s Vámi, údaje o provedených vyšetřeních, zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření apod. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy.

Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis či oprávněný zájem, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas. Váš souhlas k takovému zpracování můžete kdykoliv odvolat.

Po skončení doby oprávněného zpracování nemocnice přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich skartaci v souladu s platnými právními předpisy a postupy.

 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje pacientů shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

 

Poskytování osobních údajů

Nemocnice je oprávněna poskytnout osobní údaje pacienta zdravotnickým zařízením, která poskytují související zdravotní péči, zdravotním pojišťovnám při vykazování hrazené zdravotní péče a také vybraným institucím při plnění zákonných povinností. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím zejména v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou zákonem, nebo smluvně zavázány k ochraně těchto osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje dále poskytneme zákonnému zástupci pacienta, osobě pacientem výslovně určené, v případě smrti pacienta pak osobě blízké a dalším osobám uvedeným v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

 

Způsob nakládání s osobními údaji

Nemocnice nakládá s osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou a interním předpisem. Veškeré osobní údaje jsou předmětem trvalé ochrany cestou organizačních opatření, technických prostředků a závaznou mlčenlivostí osob, které s nimi v rámci výkonu povolání přijdou do styku.

 

Práva osob, jejichž osobní údaje nemocnice spravuje

Nemocnice spravuje osobní údaje pacientů, zaměstnanců a případně i dalších osob. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona (např. vedení zdravotnické dokumentace a poskytování zdravotních služeb), oprávněného zájmu nebo se souhlasem osoby.

 

Každý člověk má právo na informaci, zda nemocnice spravuje jeho osobní údaje. Pokud je tomu tak, má právo na zpřístupnění vlastních osobních údajů. Zásadou je pravdivost a formální správnost osobních údajů a právo na opravu v případě objektivně prokázaných nepřesností. Právo na přístup k údajům vedeným ve zdravotnické dokumentaci se řídí zákonem o zdravotních službách. Člověk má právo na výmaz vlastních osobních údajů, vyjma situací kdy to zakazuje zákon, nebo vyžaduje oprávněný zájem nemocnice. Člověk má právo na přesun osobních údajů v mezích technických možností; předání údajů ze zdravotnické dokumentace se řídí zákonem o zdravotních službách.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nemocnice Třebíč v souladu se zákonem ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec je kromě administrativních a metodických úkolů k dispozici jak pacientům a zaměstnancům, tak i třetím osobám pro řešení otázek osobních údajů spravovaných nemocnicí.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:   Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, LL.M.

V případě dotazů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo právníka nemocnice.


Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, LL.M.
Purkyňovo nám. 133/2
674 01 Třebíč

E-mail: dpo@nem-tr.cz


Osobní údaje zpracovávané v Nemocnici Třebíč – přehled najdete v přiloženém souboru.