Návštěvní hodiny pacientů

Návštěvy pacientů se uskuteční za následujících podmínek:

a) dny a časy pro návštěvy pacientů (kromě stanice šestinedělí):

středa:   15.00 17.00 hod.,

neděle:  14.00 16.00 hod.,

b) dny a časy pro návštěvy pacientů na stanici šestinedělí:

středa:   15.00 17.00 hod.,

pátek:     15.00 17.00 hod.,

neděle:  14.00 16.00 hod.,

c) neumožňují se návštěvy pacientů oddělení infekčního a stanic, kde jsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19,

d) návštěvy pacientů v terminálním stavu jsou umožněny vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem;

e) osoba navštěvující pacienta nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a před zahájením návštěvy se prokáže:

   i. negativním výsledkem POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (zodběrového místa Nemocnice Třebíč budově L nebo odběrového místa jiného poskytovatele zdravotních služeb) který absolvovaly nejpozději 72 hodin před příchodem do zdravotnického zařízení nebo RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, který absolvovaly nejdéle 7 dnů před zahájením návštěvy, nebo

   ii. potvrzením nebo čestným prohlášením o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 absolvovaným v rámci povinného testování zaměstnanců nebo osob ve škole nebo školském zařízení, který je určen pro sebetestování nebo je Ministerstvem zdravotnictví určen k použití laickou osobou, podstoupeným nejpozději 72 hodin před příchodem do zdravotnického zařízení,

   iii. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR nebo dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, že:

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

  iv. dokladem, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 neboRT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

f) navštěvující osoba bude po celou dobu návštěvy používat ochranný prostředek dýchacích cest;

g) jednoho pacienta může současně navštívit maximálně jedna dospělá osoba a případně jeden doprovod této osoby. Pacient musí používat řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, pokud to umožňuje jeho zdravotní stav;

h) délka návštěvy nepřesáhne 30 minut;

i) osobám v karanténě, s pozitivní anamnézou, tělesnou teplotou nad 37°C či jiným příznakem onemocnění COVID-19 nebude vstup na oddělení k pacientovi umožněn.


Nošení ochranných pomůcek dýchacích cest

Pacienti, jejich doprovod a návštěvy jsou povinni ve vnitřních prostorech staveb vždy a ve vnějších prostorech ve vzdálenosti do 2 metrů od ostatních osobnosit ochranné prostředky dýchacích cest, a to o filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem odpovídající respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s výjimkou:

a) dětí do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,

b) dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají minimálně chirurgickou roušku,

c) osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto opatření, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,

d) u hospitalizovaných pacientů při pobytu na pokoji nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb. Každý hospitalizovaný pacient při opuštění pokoje musí mít nasazenou adekvátní ochranu dýchacích cest s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.


8. června 2021