Návštěvní hodiny pacientů

Návštěvy pacientů se uskuteční za následujících podmínek:
a) dny a časy pro návštěvy pacientů (kromě stanice šestinedělí):

STŘEDA 16.00 – 17.00
NEDĚLE 14.00 – 15.00

b) dny a časy pro návštěvy pacientů na stanici šestinedělí:

STŘEDA 16.00 – 17.00
PÁTEK 16.00 – 17.00
NEDĚLE 14.00 – 15.00

c) neumožňují se návštěvy pacientů oddělení infekčního a stanic, kde jsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19,
d) návštěvy pacientů v terminálním stavu jsou umožněny vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem;
e) osoba navštěvující pacienta nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a před zahájením návštěvy se prokáže:
i. negativním výsledkem vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nebo
ii. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR nebo dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, že:
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC (dokončené očkování) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo
iii. dokladem, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, personál při předložení dokladů dle písm. i až iii zkontroluje totožnost navštěvující osoby dle občanského průkazu nebo cestovního pasu,
f) navštěvující osoba bude po dobu návštěvy používat ochranný prostředek dýchacích cest.
g) jednoho pacienta může v jednom dni navštívit maximálně jedna dospělá osoba a případně jeden doprovod této osoby; personál oddělení může podle konkrétních podmínek a při zachování protiepidemických pravidel rozhodnout o odlišném režimu návštěvy. Pacient musí používat řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, pokud to umožňuje jeho zdravotní stav;
h) délka návštěvy nepřesáhne 1 hodinu;
i) osobám v karanténě, s pozitivní anamnézou, tělesnou teplotou nad 37 °C či jiným příznakem onemocnění COVID-19 nebude vstup na oddělení k pacientovi umožněn.

K návštěvě pacienta, jehož zdravotní stav to dovoluje, budou přednostně využívány venkovní prostory nebo jídelny pacientů na oddělení za podmínky dodržení minimálního rozestupu mezi jednotlivými skupinkami (pacient + návštěva) 2 metry. V případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou tam, kde to podmínky dovolují, mezi lůžky umístěny paravány nebo jiné obdobné přepážky.
Po ukončení návštěv proběhne dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem a využité prostory budou řádně vyvětrány.

Nošení ochranných pomůcek dýchacích cest

Pacienti, jejich doprovod a návštěvy jsou povinni ve vnitřních prostorech staveb vždy a ve vnějších prostorech ve vzdálenosti do 2 metrů od ostatních osob nosit ochranné prostředky dýchacích cest, a to o filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem odpovídající respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s výjimkou:

a)      dětí do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,

b)      dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají minimálně chirurgickou roušku,

c)      osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto opatření, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest,

d)      hospitalizovaných pacientů při pobytu na pokoji nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb. Každý hospitalizovaný pacient při opuštění pokoje musí mít nasazenou adekvátní ochranu dýchacích cest s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu,

e)      osob, které z důvodu svého zdravotního stavu splňují podmínky výjimky z povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

PŘI NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL (NASAZENÍ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST, DEZINFEKCE RUKOU) BUDE NÁVŠTĚVA PACIENTA Z NEMOCNICE VYKÁZÁNA.


S účinností od 23. října 2021.