Program podpory zdraví

Účelem programu WHO Nemocnice podporující zdraví je zvyšovat znalosti občanů o zdravém způsobu života, životního stylu a možnosti prevence nemocí. Jedná se například o boj s kouřením, zvýšení pohybové aktivity, prevence a kontrola obezity, prevence nádorových onemocnění, prevence kardiovaskulárních onemocnění apod.

Nemocnice Třebíč realizuje principy podpory zdraví zaměřené na oblast posuzování potřeb pacientů, informování pacientů, mezioborovou spolupráci a kontinuitu poskytované péče, podporu zdravého prostředí.

Strategie nemocnice je zaměřena na uspokojení tělesných, duševních a sociálních požadavků nemocných pacientů, uspokojení požadavků nemocničního personálu vystaveného fyzickému a psychickému stresu, splnění požadavků veřejnosti a životního prostředí.

Problematikou podpory zdraví se zaměřením na pacienty i zaměstnance se v nemocnici zabývá Rada pro kvalitu, jejíž členové zastupují všechny profese zaměstnanců.

Podpora zdraví a prevence našich pacientů spočívá v naplňování bezpečnostních rezortních cílů:

◊ bezpečná identifikace pacientů,

◊ bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti,

◊ prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech,

◊ prevence pádů,

◊ hygiena rukou při poskytování zdravotní péče,

◊ bezpečná komunikace,

◊ bezpečné předávání pacientů,

◊ prevence a léčba dekubitů.

 

Jaké preventivní programy v rámci poskytování zdravotní péče poskytujeme?

Naše nemocnice poskytuje ambulantní, lůžkovou, specializovanou, diagnostickou, léčebnou, preventivní a lékárenskou péči a další služby související s poskytováním zdravotní péče.

Provozujeme pracoviště, která se cíleně zabývají prevencí, diagnostikou a léčbou různých onemocnění:

CHIRURGIE se zabývá mj.

 • edukací stomiků ve stomické poradně;
 • ambulance hojení chronických ran a dekubitů;
 • problematikou bariatrických operací.

KOŽNÍ oddělení zajišťuje včasné odhalení kožních a pohlavních nemocí (kožních nádorů a onemocnění kůže);

UROLOGIE prevencí karcinomu prostaty.

GYNEKOLOGICKÉ oddělení nabízí:

 • kompletní diagnostickou, terapeutickou a specializovanou péči v prevenci nádorů zevních rodidel a děložního čípku.
 • přednášky pro budoucí maminky, včetně přípravy a možnosti přítomnosti otce u porodu, kurzy cvičení pro těhotné ženy, tejpování po porodu apod.;

V rámci NOVOROZENECKÉHO oddělení funguje laktační poradna, která edukuje, školí a slouží jako poradenské centrum pro    maminky v problematice kojení.

ORTOPEDIE provádí preventivní sonografické vyšetřování dětských kyčelních kloubů.

NUTRIČNÍ PORADNA, která je zaměřena na prevenci a léčbu obezity a nabízí poradenské služby v oblasti výživy.

PLICNÍ ODDĚLENÍ nabízí informace a konzultace týkající se odvykání kouření pro osoby závislé na tabáku, diagnostiku závislosti na tabáku a následnou léčbu. Kouření společně s alkoholem podstatně zvyšuje riziko nádorů v dutině ústní, hltanu, hrtanu a jícnu.   Plicní oddělení se též zaměřuje na pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí a své služby nabízí i jako spánková laboratoř pro pacienty se spánkovými poruchami.

Pod INTERNÍM oddělením fungují:

 • Kardiologická ambulance a lipidová poradna – poskytují komplexní ambulantní péči rizikovým skupinám pacientům a zaměřují se na edukaci a prevenci pozdních komplikací.
 • Gastroenterologická a endoskopická ambulance se zabývá problematikou prevence a onemocnění zažívacího traktu. V současné době probíhá ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami v celé České republice adresné zvaní občanů nad 50 let k preventivnímu vyšetření tlustého střeva (screeningové vyšetření nádorů tlustého střeva)
 • Diabetologická ambulance – centrum péče o diabetika
 • Nefrologická ambulance – pacienti s peritoneální dialýzou

KLINICKÁ ONKOLOGIE – zabývá se záchytem a léčbou prekanceróz, spolupráce v rámci Krajského onkologického centra.

KLINICKÁ FARMACIE – lékové poradenství – kontrola a úprava medikace hospitalizovaných pacientů.

ZÁVODNÍ LÉKAŘSTVÍ – závodní a preventivní péče o zaměstnance NTR (vstupní, výstupní, periodické a mimořádné prohlídky).

LSPP – zajišťujeme pohotovostní službu pro pacienty okresu Třebíč.

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ – možnost individuálního plánu léčby, rehabilitační ošetřovatelství.

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

PALIATIVNÍ TÝM – podpůrná péče – snaha o zvýšení kvality života. Je určena nejen pacientům, ale také jejich příbuzným        zdravotnickému personálu.

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

   · dobrovolníci na dětském oddělení, následné péči i dle možností na dalších odděleních pro uspokojování psychosociálních      potřeb (zdravotničtí klauni, Mikuláš s čerty a anděly)
   · psychologická pomoc – ambulance klinického psychologa, podpora krizovým interventem
   · využití duchovních potřeb/služeb nejen u lůžka pacienta, dle jeho potřeb a preferencí (jáhen, pastorační asistentka)


Nemocnice pořádá odborné semináře pro své zaměstnance, odbornou i laickou veřejnost – přednášky či workshopy k tématům prevence a léčby různých onemocnění, školení kardiopulmonální resuscitace, techniky mytí rukou, správné výživy, měření krevního tlaku a hladiny cukru či cholesterolu v krvi.

Naše nemocnice také zabezpečuje vzdělávací činnost v oblasti podpory zdraví a preventivní péče při společenských či sportovních akcích v regionu, v součinnosti s pořadatelem akce.

 • Dny zdraví a prevence
 • Den hygieny rukou
 • Dny otevřených dveří pro zájemce o studium a studenty zdravotních škol, mediky

Podpora zdraví zaměstnanců

 • stravování v nemocniční jídelně s možností výběru jídelníčku a dietního stravování, pitný režim;
 • pravidelná školení BOZP, ochrany měkkých cílů, kardiopulmonální resuscitace a techniky mytí rukou;
 • psychologická pomoc – kolegiální podpora pro zdravotnické pracovníky (peer);
 • semináře a vzdělávací akce v rámci měkkých technik (komunikace v pracovním kolektivu, psychologie jednání a vyjednávání, asertivita a řešení konfliktů, osobnostní charakteristika);
 • sportovní akce realizované nemocnicí (pronájem tělocvičen, projekt „Do práce na kole", výšlap na Pekelný kopec apod.);
 • akce zaměřené na podporu a budování interpersonálních vztahů a uvolnění stresu (neformální setkání zaměstnanců, adventní koncert atd.);
 • benefity dle schváleného plánu FKSP (sport, kultura, zdravotní pomůcky, akce v lékárně apod.);
 • rekreace na chatě v Jackově;
 • možnost očkování proti chřipce;
 • zákaz kouření v areálu nemocnice s výjimkou 2 vyhrazených míst, ambulance pro odvykání kouření.

Všeobecná doporučení pro zdravý životní styl:

 • choďte na pravidelné preventivní prohlídky
 • redukujte svoji hmotnost, pokud máte nadváhu
 • pijte dostatek tekutin (voda, minerální voda, čaj..)
 • omezte příjem soli na 5-6 gramů denně (prevence vysokého krevního tlaku)
 • dodržujte pohybovou aktivitu alespoň 3-4x týdně 30-45 min. (chůze, cvičení..)
 • jezte pravidelně, zařazujte denně do jídelníčku ovoce a zeleninu
 • dodržujte příjem bílkovin, omezte jednoduché cukry a tučné potraviny
 • omezte alkoholické nápoje
 • nekuřte

Podporujeme-li vědomě své zdraví, získáme nad svým zdravím větší kontrolu a přispíváme tak významně k jeho zlepšení.