Zdravotnická dokumentace

Popis možností pořizování kopií a výpisů zdravotnické dokumentace

Pořizování kopií a výpisů zdravotnické dokumentace

Nemocnice vede zdravotnickou dokumentaci o poskytování zdravotních služeb svým pacientům. Řídí se přitom zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.


Pacient má právo v přítomnosti zaměstnance nemocnice nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené a pořizovat si z ní výpisy nebo kopie. O každém nahlédnutí pacienta do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů či kopií se do zdravotnické dokumentace provádí záznam.

O nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení kopie či výpisu může pacient požádat osobně, prostřednictvím zákonného zástupce, opatrovníka, pěstouna nebo jiné jím určené osoby. K podání žádosti lze využít formulář umístěný ve fotogalerii na levé straně.

Nemocnice žádosti pacientů o poskytnutí kopií zdravotnické dokumentace vyřizuje ve lhůtě do 30 dnů.

Další podmínky

Pokud si pacient nepořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace vlastními prostředky (např. fotografie prostřednictvím mobilu apod.), pořídí kopii nebo výpis zdravotnické dokumentace (je-li to účelnější než kopie a pacient s tím souhlasí) nemocnice.
V souladu se zákonem o zdravotních službách je pak nemocnice oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií a výpisu a nákladů za jejich případné odeslání, pokud si pacient kopie nevyzvedne přímo v nemocnici.
Pacient se pro účely podání žádosti a převzetí kopií zdravotnické dokumentace může nechat zastoupit. V takovém případě však požadujeme předložení plné moci s ověřeným podpisem.

Ceník kopírování a pořízení výpisu dokumentace je stanoven následovně (v Kč):

Kopírování - rozměr A4 jednostranně (černobíle)  strana     2,00
 Kopírování - rozměr A4 oboustranně (černobíle)  list     3,00
 Kopírování - rozměr A3 jednostranně (černobíle)  strana     3,00
 Kopírování - rozměr A3 oboustranně (černobíle)  list     5,00
 Výpis ze zdravotní dokumentace  za 30 min. vč. vyhledání a prostudování   200,00

Náklady na zaslání dokumentace poštou se odvíjí od aktuálních cen poštovních služeb (doporučená zásilka do vlastních rukou, při úhradě s doručením poštou je v nákladech zahrnuta též služba pošty „dobírka“).

Další služby vztahující se ke zdravotnické dokumentaci

Na žádost pacienta nemocnice vyhotoví lékařskou zprávu pro pojišťovnu, potvrzení o hospitalizaci, výpis z dokumentace v souvislosti se sociální službou.

Ceník zpracování zpráv a potvrzení je stanoven následovně (v Kč):

Zpracování lékařské zprávy pro pojišťovnu, potvrzení o hospitalizaci  1 zpráva/potvrzení  200,00
 Výpis z dokumentace v souvislosti se sociální službou  1 výpis  150,00


Informace o ceně dalších služeb poskytovaných pacientům jsou uvedeny v Ceníku, který je dostupný na stránkách nemocnice (Pacient → Ceníky placených služeb a péče).