DOTACE EU / IROP

 


Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč
V rámci projektu dojde k pořízení a implementaci nového jednotného nemocničního informačního systému, který umožní integraci a sdílení dat a informací mezi poskytovateli zdravotní péče na úrovni kraje a poskytne nové funkcionality v souladu s eHealth.

 


Projekty spojené s výstavbou Pavilonu PCHO

Projekt RTG ZOBRAZOVACÍ MODALITY, NMR A PŘÍSTROJE DO NMR je spolufinancován Evropskou unií.

  • Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované Nemocnicí Třebíč prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení.
  •  Video k projektu ZDE. 


Projekt ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ je spolufinancován Evropskou unií.

  • Cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované Nemocnicí Třebíč prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení
  • Náměstkyně pro lékařskou péči Nemocnice Třebíč Edita Richterová popisuje vybavení v rámci projektu IROP. Video k projektu ZDE.
  •  Další video k projektu ZDE. 


Projekt MODERNIZACE SYSTÉMU PACS V NEMOCNICI TŘEBÍČ je spolufinancován Evropskou unií.

  • Cílem projektu je dosáhnout vysoké kvality zdravotnických služeb koordinovaným propojením, sdílením informací a zdravotnických dat a zvýšit tak efektivitu a transparentnost veřejné správy, konkrétně poskytovaných veřejných zdravotnických služeb.

Nemocnice Třebíč nakoupila nové antidekubitní matrace

Nemocnice Třebíč pořídila celkem 29 nových antidekubitních matrací, které jsou určeny pro pacienty trvale upoutané na lůžko a u nichž reálně hrozí vznik proleženin.
„Aktivní antidekubitní matrace využíváme na intenzivních a na standardních lůžkách nemocnice,“ potvrzuje ředitelka nemocnice Eva Tomášová. Oproti běžným pasivním matracím není tělo pacienta podepřeno na stále stejných místech, ale díky možnosti využití dynamického střídání tlaku v jednotlivých částech matrace dochází ke snižování tlaku na tkáň pacienta a její dostatečné prokrvení.
Nákup antidekubitních aktivních matrací byl financován z IROP – integrovaný regionální operační program návazné péče. Celkové náklady na pořízení těchto matrací činily 794 852 Kč včetně DPH. Dodavatelem je firma PROMA REHA s. r. o.

Nemocnice Třebíč má novou centrální sterilizaci

Nemocnice Třebíč modernizovala centrální sterilizaci. Původní myčky a sterilizátory pořízeny v roce 2000 byly po téměř 20 letech provozu morálně a technicky zastaralé. Nově byly pořízeny dva velké parní sterilizátory. Jeden kombinovaný a druhý s formaldehydem, který umožnuje nízkoteplotní sterilizaci a dále malý sterilizátor, který slouží k urgentní sterilizaci materiálu. Dále byly pořízeny tři myčky instrumentária, které budou navíc využívány k mytí operační obuvi.

Instalace sterilizace byla obtížná a trvala 4 pracovní dny
„Samotná instalace sterilizátoru byla obtížná, jak technicky, tak časově z důvodu minimálního omezení operačních sálů. Samotná instalace zabrala 4 pracovní dny, během kterých byl zajištěn provoz díky dvěma zapůjčeným sterilizátorům a omezujícím opatřením. Akutní operativa však nebyla omezena,“ vysvětluje technický náměstek Nemocnice Třebíč František Kalina.
Z technického hlediska bylo nutné rozebrat světlík umístěný na střeše a transportovat sterilizátory za pomoci jeřábu, z důvodu velké hmotnosti a rozměru přístrojů. Instalace vyžadovala koordinaci mnoha pracovníků různých firem.

Sterilizátory disponují vlastním vyvíječem páry, který eliminuje riziko výpadku celé centrální sterilizace
Celkové náklady na pořízení centrální sterilizace byly 8 288 500 Kč. Z toho dotace z integrovaného regionálního operačního programu návazná péče činila 7 045 225 Kč (85 % z celkové ceny). Dále 414 425 Kč (5 % z celkové částky) bylo hrazeno ze státního rozpočtu a samotná spoluúčast 10% což je 820 850 Kč, byla hrazeno z daru, který poskytlo město Třebíč.
„Nové sterilizátory již disponují vlastním vyvíječem páry, což eliminuje riziko výpadku celé centrální sterilizace, jako tomu bylo dříve s centrálním vyvíječem páry. Nově byla navýšena kapacita myček, což umožňují jejich širší využití, například mytí obuvi a dalšího instrumentária, které se dříve z kapacitních důvodů umývalo ručně,“ vyjmenovává ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová. Nově jsou všechny přístroje na centrální sterilizaci napojeny na monitorovací software, který monitoruje všechny mycí a sterilizační procesy, což je vyžadováno platnou legislativou. Zaměstnancům z centrálních operačních sálů tak odpadá papírová evidence a současně tento systém umožňuje snadné zpětné dohledání sterilizačních procesů. Navíc je systém napojen na autorizovaný servis, kam zasílá chybové hlášení ze všech přístrojů.