Informace pro pozůstalé

  

Informace pro pozůstalé


Vážení pozůstalí,

víme, že prožíváte zármutek z odchodu Vašeho blízkého. Dovolte proto, abychom Vám tyto těžké chvíle ulehčili alespoň několika radami a informacemi týkajícími se záležitostí, které musíte nyní bezprostředně zařídit.

Nemocnice

Osobní věci zesnulého
Převezměte si, prosím, osobní věci zesnulého na oddělení, kde byl hospitalizován. Toto může za Vás provést i pověřená osoba, např. pohřební služba.

K převzetí budete potřebovat:
Osoba blízká

  • svůj občanský průkaz

Pověřená osoba

  • Svůj občanský průkaz
  • Písemné prohlášení osoby blízké o tom, že připadá v úvahu jako dědic
  • Písemnou plnou moc osoby blízké, připadající v úvahu jako dědic, pro zmocnění pověřené osoby k převzetí osobních věcí, finanční hotovosti do 1000,- Kč


Občanský průkaz zesnulého předává nemocnice matričnímu úřadu. Věci uschované v trezoru nemocnice (např. vkladní knížky, šperky, klíče a peníze v hotovosti nad 1000,- Kč), budou zahrnuty do dědického řízení. Nemocnice podá písemnou zprávu příslušnému soudu. Pozůstalým budou tyto věci vydány až po projednání dědictví a následném vydání pravomocného usnesení soudem. S písemným rozhodnutím soudu se dědic dostaví na pokladnu nemocnice (pavilon M, vstupní hala). Úřední hodiny pokladny jsou v pracovní dny od 7:00 hodin do 14:30 hodin.

Rozloučení v nemocnici

Máte-li zájem rozloučit se se zesnulým v úzkém rodinném kruhu, je možnost tak učinit v nemocnici na oddělení patologie. Termín rozloučení je nutno předem dohodnout na telefonním čísle 568 809 414.
Personálem patologie budete požádáni o prokázání totožnosti a předložení dalšího dokladu, ze kterého bude patrný Váš vztah k zemřelému.

Pohřební služba

Provozovatele pohřební služby, který Vám zařídí vše potřebné pro důstojné rozloučení se zesnulým včetně všech formalit s tím spojených, si vyberte dle vlastního uvážení.
Dovolujeme si Vás upozornit, že pohřbení je nutné sjednat ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí.

Provozovateli pohřební služby, kterého si vyberete, předejte:

  • Plnou moc, kterou pověříte pohřební službu k převzetí těla zemřelého
  • Oděv pro zemřelého


Služby pohřební služby jsou komplexní, od tisku smutečního oznámení, květinové výzdoby, zajištění dopravy pro smuteční hosty až po typ obřadu dle přání příbuzných.

Doklady a jejich vyřízení

Úmrtní list
Úmrtní list vystaví matriční úřad obvykle do 14 dnů na základě dokladů předaných nemocnicí a vydá ho osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti nebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.
Matriční úřad oznámí úmrtí České správě sociálního zabezpečení pro zastavení výplaty dávek starobního a invalidního důchodu. ČSSZ Vám podá informace k vyřízení všech typů důchodů (vdovský, vdovecký, sirotčí).


Zorientovat se v nastalé situace Vám mohou pomoci informační materiály vydané státními úřady, například příručka „Základní informace pro pozůstalé“ vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj a dostupná na internetových stránkách http://www.mmr.cz/.


Věříme, že naše informace Vám alespoň částečně napomohou zvládnout vyřízení některých záležitostí po úmrtí Vašeho blízkého.

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace