Regulační poplatky

  

Regulační poplatky od 1. 1. 2015

V souladu s účinností novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se ruší od 1. ledna 2015 regulační poplatky za provedení klinického vyšetření v ambulantní péči ve výši 30,- Kč a za recept v lékárnách.

V platnosti zůstává pouze regulační poplatek za lékařskou pohotovostní službu ve výši 90,- Kč.

 

Vybírání regulačních poplatků od osob v hmotné nouzi (aktualizace k 1.1.2015)

Regulační poplatek za využití lékařské pohotovostní služby neplatí pojištěnec, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle jiného právního předpisu, ne starším 30 dnů.

Osvobození od placení regulačního poplatku je pacient povinen prokázat při poskytování zdravotní služby.


Podrobněji

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, osvobozuje pacienty (resp. pojištěnce) v hmotné nouzi od placení regulačního poplatku dle § 16a odst. 2 písm. b) . Osvobození je však možné pouze za podmínky, že se pacient při čerpání zdravotní služby prokáže dokladem ne starším 30 dnů, že dávku v hmotné nouzi pobírá. Osvobození od regulačního poplatku se tedy vztahuje pouze na ty osoby v hmotné nouzi, které se při poskytování zdravotních služeb prokáží patřičným dokladem.

Pacient na poskytnutí lhůty k prokázání dokladu o dávce v hmotné nouzi nemá právní nárok. Případně poskytnutá lhůta k předložení dokladu bude trvat nejvýše několik dnů, protože nemocnice je podle § 16a odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění povinna (cit.) …  „sdělovat zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování poskytnutých hrazených služeb za příslušný kalendářní měsíc, nebo za příslušné kalendářní čtvrtletí, informace o regulačních poplatcích vybraných podle odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek váže, a dne, ke kterému se regulační poplatek váže“.
Vybírání regulačního poplatku není věcí svobodného rozhodnutí poskytovatele. Poskytovatel má zákonem uloženo regulační poplatek od pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z placení regulačního poplatku podle § 16a odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Zpětné prokázání podmínek osvobození od poplatku může být podkladem pro zastavení vymáhání dlužného regulačního poplatku ze strany nemocnice.

-------------------------------------------------------------------------------------

[1] § 16a odst. 1 a 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů:

 (1) Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“).

 (2) Regulační poplatek podle odstavce 1 se neplatí,

a) jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle jiného právního předpisu,

b) jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle jiného právního předpisu, ne starším 30 dnů,

c)
jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb, nebo

d) pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.“