O pobytu v nemocnici

Vše, co byste měli vědět o pobytu v nemocnici ...

Vítáme Vás v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina.

 

Naším hlavním cílem je poskytování kvalitní a komplexní zdravotní péče, a to jak lékařské, tak ošetřovatelské, ambulantní i lůžkové. Zajišťujeme i specializovanou diagnostiku, preventivní péči a lékárenskou činnost. Pacientům všech věkových kategorií poskytuje léčbu v souladu s nejnovějšími dostupnými poznatky současné lékařské vědy. Jako akreditovaná nemocnice vytváříme v maximální míře bezpečné prostředí pro všechny naše pacienty. První akreditace proběhla už v roce 2009. V letech 2012 a 2015 nemocnice statut úspěšně obhájila a prokázala tak soustavné zlepšování činností. Poslední uvedený certifikát má platnost do června roku 2018. 

 

Zde najdete přehlednou Příručku pro pacienta s maximem informací.

Naši pracovníci se aktivně podílí i na vědecké a vzdělávací činnosti ve zdravotnictví. Spolupracujeme na předatestační přípravě lékařů s fakultami LF UK Praha, LF Hradec Králové, LF Olomouc a LF Brno. Vědecko-výzkumná činnost, pregraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je podpořena i činností vlastní odborné knihovny.

 


Lidský přístup a dobrá komunikace s pacienty a jejich rodinnými příslušníky je dalším z našich cílů. Lékaři i další zdravotnický personál Vaši důvěru oplatí maximální péčí. Jsme rádi, že jste si zvolili k léčbě naše zdravotnické zařízení a věříme, že Vás nezklameme.
Naší vizí je: Stabilní komplexní regionální centrum zdraví se zárukou odbornosti a efektivnosti a vnímáním potřeb člověka v každém věku.

 

Ing. Eva Tomášová
ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Co byste měli vědět o pobytu v nemocnici

• Při přijetí lékařem Vám bude předložen k podpisu souhlas s přijetím do nemocnice. Současně budete požádán(a), abyste jmenovitě uvedl(a) osoby Vám blízké, kterým bude moci lékař poskytnout informace o Vašem zdravotním stavu.
 
• V průběhu hospitalizace budete seznámeni s provozním řádem oddělení, vnitřním řádem nemocnice, režimem návštěv, s Právy a povinnostmi pacientů.

S průběhem hospitalizace s cíle podstoupit operační zákrok se můžete seznámit i v krátkem filmu:

Dětský pacient
Dospělý pacient 

• Cennosti a finanční částky nad 1 000 Kč není vhodné do nemocnice nosit. V případě, že je máte s sebou, doporučujeme Vám uložit si je do centrálního trezoru nemocnice. Tato služba je bezplatná. Za cennosti a finanční částky, které si ponecháte u sebe, nemocnice při ztrátě nebo poškození neodpovídá.

• Naše nemocnice je výukovým pracovištěm, proto se můžete během svého pobytu setkat se studenty nebo studentkami zdravotnických škol a lékařských fakult. Podpisem stvrzujete, že souhlasíte, aby byli studenti(tky) přítomni nebo aby se přímo podíleli na péči o Vás a mohli nahlížet do Vaší dokumentace.

• V průběhu hospitalizace budete lékařem seznámen(a) s charakterem Vašeho onemocnění, se způsobem léčby a s potřebnými výkony. Před operačním zákrokem nebo složitým vyšetřením od Vás bude vyžádán písemný souhlas s navrhovaným zákrokem (přehled výkonů, u nichž je vyžadován písemný souhlas naleznete na webových stránkách nemocnice).

• Od lékaře a sestry se dozvíte vše potřebné o dalším postupu léčby, léčebném režimu a kontrolních vyšetřeních.

• V případě, že budete mít nejasnosti, neostýchejte se žádat informace nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všem, co Vám připadá nesrozumitelné a s čím si nevíte rady.

• Součástí celkové léčby je i léčebná výživa - dieta, proto ji dodržujte. Chtějí-li Vám ti, kteří za Vámi přicházejí na návštěvu přinést něco dobrého na přilepšenou, je lépe, poradí-li se se zdravotním personálem.

• Duchovní služby na požádání zajišťuje římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov. S požadavkem na jejich zajištění se obraťte na zdravotní sestru. O všem, co se s Vámi dělo za hospitalizace, podá ošetřující lékař písemnou zprávu Vašemu praktickému lékaři.

• O propuštění po ukončení léčby budete informováni ošetřujícím lékařem. Při propuštění dostanete recepty na nově ordinované léky a případně také poukaz na zdravotnické pomůcky. Platnost receptu je počínaje dnem vystavení u antibiotik a antimikrobiálních chemoterapeutik 5 kalendářních dní, u běžných léků 14 kalendářních dní, u léčivých přípravků s opakovaným výdejem 6 měsíců a platnost poukazu na zdravotnický prostředek je 1 měsíc. Doba platnosti výpisu z receptu se počítá ode dne jeho vystavení. Léky i zdravotnické prostředky si můžete vyzvednout v naší lékárně.

• Pokud se nacházíte v těžké sociální situaci vyplývající z Vašeho onemocnění, zajistí Vám, případně i Vaší rodině, ošetřující personál kontakt se sociální pracovnicí, která Vás bude informovat o možnostech poskytování sociálních nebo zdravotně sociální dávek a služeb.

• Odvoz vozidlem dopravní zdravotní služby po ukončení hospitalizace do místa pobytu, nebo do ústavu sociální péče, indikuje ošetřující lékař. Respektujte, prosím, zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů v celém areálu nemocnice.

 

 Přejeme Vám brzké uzdravení