O pobytu v nemocnici


Vítáme Vás v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina.

Naším hlavním cílem je poskytování kvalitní a komplexní zdravotní péče, a to jak lékařské, tak ošetřovatelské, ambulantní i lůžkové. Zajišťujeme i specializovanou diagnostiku, preventivní péči a lékárenskou činnost. Pacientům všech věkových kategorií poskytujeme léčbu v souladu s nejnovějšími dostupnými poznatky současné lékařské vědy. Jako akreditovaná nemocnice vytváříme v maximální míře bezpečné prostředí pro všechny naše pacienty.

Zde naleznete přehlednou příručku pacienta s maximem informací

Vnitřní řád Nemocnice Třebíč (v anglickém, německém, ukrajinském jazyce - níže ke stažení)

První akreditace proběhla už v roce 2009. Další akreditace proběhly v letech 2012, 2015, 2018 a 2021, kdy nemocnice statut úspěšně obhájila a prokázala tak soustavné zlepšování činností. Udělený certifikát má platnost do června 2024. Naši zaměstnanci se aktivně podílí i na vědecké a vzdělávací činnosti ve zdravotnictví. Spolupracujeme na předatestační přípravě lékařů s fakultami LF UK Praha, LF Hradec Králové, LF Olomouc a LF Brno. Vědecko- výzkumná činnost, pregraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je podpořena i činností vlastní odborné knihovny.

Nemocnice prošla díky finančním prostředkům zřizovatele a spolufinancování Evropské unie výraznou změnou vzhledu. V druhé polovině roku 2018 byla ukončena výstavba 2 nových budov – Energocentrum a Pavilon chirurgických oborů a byla dokončena rekonstrukce budovy bývalé porodnice včetně terénních úprav i komunikace.

Díky Projektům RTG ZOBRAZOVACÍ MODALITY, NMR A PŘÍSTROJE DO NMR a ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ došlo současně k pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení.

Lidský přístup a dobrá komunikace s pacienty a jejich rodinnými příslušníky je dalším z našich cílů. Lékaři i další zdravotnický personál Vaši důvěru oplatí maximální péčí. Jsme rádi, že jste si zvolili k léčbě naše zdravotnické zařízení a věříme, že Vás nezklameme.

Naší vizí je stabilní komplexní regionální centrum zdraví se zárukou odbornosti a efektivnosti a vnímáním potřeb člověka v každém věku.


Ing. Eva Tomášová

ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace


Co byste měli vědět o pobytu v nemocnici

 • Při přijetí lékařem Vám bude předložen k podpisu souhlas s přijetím do nemocnice. Současně budete požádán(a), abyste jmenovitě uvedl(a) osoby Vám blízké, kterým bude moci lékař poskytnout informace o Vašem zdravotním stavu.
 • V průběhu hospitalizace budete seznámeni s provozním řádem oddělení, vnitřním řádem nemocnice, režimem návštěv, s Právy a povinnostmi pacientů.
 • Cennosti a finanční částky nad 1 000 Kč není vhodné do nemocnice nosit. V případě, že je máte s sebou, doporučujeme Vám uložit si je do centrálního trezoru nemocnice. Tato služba je bezplatná. Za cennosti a finanční částky, které si ponecháte u sebe, nemocnice při ztrátě nebo poškození neodpovídá.
 • Naše nemocnice je výukovým pracovištěm, proto se můžete během svého pobytu setkat se studenty nebo studentkami zdravotnických škol a lékařských fakult. Podpisem stvrzujete, že souhlasíte, aby byli studenti(ky) přítomni nebo aby se přímo podíleli na péči o Vás a mohli nahlížet do Vaší dokumentace.
 • V průběhu hospitalizace budete lékařem seznámen(a) s charakterem Vašeho onemocnění, se způsobem léčby a s potřebnými výkony. Před operačním zákrokem nebo složitým vyšetřením od Vás bude vyžádán písemný souhlas s navrhovaným zákrokem (přehled výkonů, u nichž je vyžadován písemný souhlas naleznete na webových stránkách nemocnice).
 • Od lékaře a sestry se dozvíte vše potřebné o dalším postupu léčby, léčebném režimu a kontrolních vyšetřeních.
 • V případě, že budete mít nejasnosti, neostýchejte se žádat informace nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všem, co Vám připadá nesrozumitelné a s čím si nevíte rady.
 • Součástí celkové léčby je i léčebná výživa - dieta, proto ji dodržujte. Chtějí-li Vám ti, kteří za Vámi přicházejí na návštěvu, přinést něco dobrého na přilepšenou, je lépe, poradí-li se se zdravotním personálem.
 • Duchovní služby na požádání zajišťuje nemocniční kaplan. S požadavkem na jejich zajištění se obraťte na zdravotnický personál.
 • O propuštění po ukončení léčby budete informováni ošetřujícím lékařem. Při propuštění dostanete recepty na nově ordinované léky a případně také poukaz na zdravotnické pomůcky. Platnost receptu je počínaje dnem vystavení u antibiotik a antimikrobiálních chemoterapeutik 5 kalendářních dní, u běžných léků 14 kalendářních dní, u léčivých přípravků s opakovaným výdejem 6 měsíců a platnost poukazu na zdravotnický prostředek je 1 měsíc. Doba platnosti výpisu z receptu se počítá ode dne jeho vystavení. Léky i zdravotnické prostředky si můžete vyzvednout v naší lékárně v budově M2.
 • Pokud se nacházíte v těžké sociální situaci vyplývající z Vašeho onemocnění, zajistí Vám, případně i Vaší rodině, ošetřující personál kontakt se sociální pracovnicí, která Vás bude informovat o možnostech poskytování sociálních nebo zdravotně sociální dávek a služeb.
 • Odvoz vozidlem dopravní zdravotní služby po ukončení hospitalizace do místa pobytu nebo do ústavu sociální péče, indikuje ošetřující lékař dle závažnosti zdravotního stavu pacienta.
 • Respektujte, prosím, zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek v celém areálu nemocnice.
 • Můžete využít služeb v areálu nemocnice – bankomat, kadeřnice, obchod s občerstvením a doplňkovým prodejem.
 • Ceník – kompletní nabídku placené péče naleznete na zde.

S průběhem hospitalizace s cílem podstoupit operační zákrok se můžete seznámit i v krátkem filmu:

Dětský pacient
Dospělý pacient 

Přejeme Vám brzké uzdravení!