Zásady ochrany osobních údajů

Informace týkající se povahy činnosti nemocnice a stránek www.nem-tr.cz

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, je založena za účelem poskytování zdravotních služeb obyvatelům regionu, včetně poskytování akutní a neodkladné péče.

Stránky www.nem-tr.cz slouží k informování odborné i laické veřejnosti o povaze a činnosti Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, včetně zajištění informovanosti uložené obecně závaznými právními předpisy.

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, zakazuje jakékoliv zásahy do stránek www.nem-tr.cz nebo jejich neoprávněné užití, včetně napodobení nebo zásahu do jejich textu či grafického vyobrazení, neoprávněné rozmnožování, ukládání nebo šíření bez předchozího písemného souhlasu nemocnice.

Upozorňujeme, že jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek www.nem-tr.cz nebo jejich nepovoleným užitím, včetně nepovoleného užití jejich jednotlivých částí, zásahem do jejich textu, jejich grafického vyobrazení nebo napodobení či šíření  může dojít k porušení práv Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a práv třetích osob, zejména práv autorských.

Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, která má právo na užití díla, jakož i neoprávněné rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné soukromoprávním nebo veřejnoprávním způsobem.

Nepovolené užití stránek www.nem-tr.cz,  zásah do jejich textu nebo grafického vyobrazení, jiné neoprávněné nakládání s nimi včetně jejich napodobení, může vést také k porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže.