Bariatrická poradna

Hlavní telefon+420 568 809 780Hlavní mailjjerabek@nem-tr.cz, jcagas@nem-tr.czKde nás najdeteBudova C
Podlaží Přízemí
Ordinační hodinyPÁTEK 9:00 - 12:00kompletní ordinační hodiny
Bariatrická poradna

Chirurgická léčba obezity v Nemocnici Třebíč (leták níže ke stažení)

 

Chirurgické oddělení Nemocnice Třebíč poskytuje péči pacientům s obezitou a zaměřuje na chirurgickou léčbu pacientů s diabetem 2. typu souvisejícím s obezitou.

Před operací by měl pacient projít komplexním vyšetřením a snahou o konzervativní terapii výše uvedených onemocnění, rádi bychom zdůraznili především spolupráci s nutričním terapeutem, operace je jen prvním krokem v terapii, k úspěchu vede dlouhodobá změna stravovacích zvyklostí a změna životního stylu. Pokud je tato konzervativní terapie neúspěšná - pacient nemá dostatečný váhový úbytek -  je pacientovi navržena metabolická (bariatrická) operace.

 

Nabízíme pacientům tyto druhy laparoskopických operací:

 

1. Tubulizace žaludku (sleeve gastrectomie) – při operaci se odstraní až 3/4 žaludku, vznikne tak nový žaludek tvaru trubice. Menší objem potravy způsobuje úbytek hmotnosti a zlepšení diabetu, pacient však nepociťuje hlad i při menších porcích.

 

 

2. Minigastrický bypass (žaludeční bypass s jednou anastomózou) – z původně rozměrného žaludku se vytvoří malý trubicovitý váček (pouch), který se spojí s tenkým střevem (anastomóza). Takto se vyřadí z trávení dvanácterník a asi 150 cm tenkého střeva. Opět dochází k výraznému váhovému úbytku a dramatickému zlepšení až vymizení diabetu (až 80% pacientů je po této operaci v „remisi“ diabetu – nepotřebují inzulin a jiné léky).

 3. Roux-Y Gastric Bypass (žaludeční bypass s dvěma anastomózami) – podobná operace jako minigastrický bypass, navíc se při operaci konstruuje i anastomóza („spoj“) mezi kličkami tenkého střeva. Princip působení na diabetes a váhové úbytky jsou srovnatelné.


 

 


Indikace (výběr typu operace) se liší podle charakteru onemocnění pacienta, jeho BMI, přidružených chorob apod. Při výběru nejvhodnějšího typu operace tak spolupracuje chirurg, obezitolog, diabetolog a nutriční terapeut; snažíme se však i vyjít vstříc preferencím samotného pacienta. 

 

Pacient po operaci musí dlouhodobě dodržovat doporučený režim, jsou potřebné pravidelné kontroly u metabolického chirurga, internisty - obezitologa a nutričního terapeuta.

Problematika metabolické (bariatrické) chirurgie je poměrně složitá, všechny Vaše dotazy však zodpovíme v naší Poradně metabolické chirurgie.

 

Postup před operací. Hospitalizace.

Pacient se objedná do Bariatrické poradny Třebíč, objednání je možné bez doporučení jiného lékaře. Při vstupní konzultaci je pacient vyšetřen, je navržen diagnosticko-terapeutický postup, navržen typ případné operace, popř. je přidělen předběžný termín k operaci. Pacient je zevrubně poučen o onemocnění, doporučena další vyšetření, předán ke konzervativní péči do obezitologické a nutriční poradny.

V případě, že je konzervativní terapie neúspěšná, potvrdíme termín operace. Pacient absolvuje předoperační vyšetření ambulantně, k operaci přichází den předem. Operace se provádí v celkové anestezii, délka operace je zpravidla 60-180 minut. Po operaci je pacient zpočátku na tekuté dietě, z lůžka vstává v den operace, nebo den následující. Hospitalizace trvá zpravidla 3-6 dní.

Během hospitalizace proběhne opět edukace v nutriční poradně, pacient je důkladně poučen o druhu pooperační diety a způsobů stravování. Po operaci může být sníženo vstřebávání některých látek (železo, vitamíny), pacient proto nahrazuje jejich příjmem kombinovaným preparátem (1 tbl Baritreat denně). Je doporučena vhodná fyzická aktivita, od prvních pooperačních dnů doporučujeme chůzi.


Psychologické vyšetření

Psychologické vyšetření je důležitou podmínkou bariatrické operace. Role klinického psychologa je primárně diagnostická, zaměřuje se nejen na přítomnost příznaků psychických poruch, které bariatrickou operaci vylučují (např. bulimie, závažná porucha osobnosti s impulzivitou nebo neléčená psychóza), ale také na rodinnou a osobní historii klienta, na jeho/její jídelní návyky,  na osobnostní vlastnosti, preferované způsoby zvládání stresové zátěže a dlouhodobé vzorce chování, které mohou napomáhat nebo naopak hatit úspěšné zvládnutí postoperačního režimu a spolupráci s lékařským personálem. Součástí psychologického posouzení je také hodnocení některých schopností (zvláště rozumového usuzování), které mají vztah k porozumění instrukcím a lékařským doporučením. Součástí klinicko-psychologického vyšetření je nejen administrování psychodiagnostických testů (osobnostních, výkonových, případně projektivních metod a technik), ale také rozhovor s klinickým psychologem. Ačkoliv se toho mnozí klienti obávají, není zvýšená míra úzkosti nebo sklíčenosti a depresivity vylučující podmínkou ve vztahu k bariatrické operaci – výzkumné studie např. ukazují, že v některých případech dochází po úspěšné bariatrické operaci k ústupu těchto poměrně běžných psychických obtíží a k posílení kladnějšího sebehodnocení. Role klinického psychologa však není jen diagnostická, součástí rozhovoru je také příprava klienta na to, že efekt bariatrické operace nemusí být přes počáteční obvykle rychlejší redukci váhy vždy tak razantní, jak někteří klienti doufají, kritický občas bývá 2.-3. rok následující po bariatrické operaci. Rozhovor s psychologem tak slouží k částečné korekci nerealistických očekávání a nabízí možnost, aby klient ocenil význam sebereflexe a sebepoznání ve svém vztahu k tělu a k sobě samému, což může zakládat na případnou možnost využít psychologického poradenství v budoucnu. Výstupem z psychologického vyšetření je podrobná zpráva, která v závěru obsahuje konstatování, zda je klient z psychologického hlediska vhodným kandidátem k absolvování bariatrické operace (či za jakých podmínek – např. pokračování v konzervativní léčbě obezity po určitou dobu). Klinickopsychologické vyšetření před bariatrickou operací pro třebíčskou nemocnici realizuje Mgr. Petr Cagaš (1979), který má s tímto typem vyšetření několikaleté zkušenosti.

 

Období po operaci

V pooperačním období dochází k výraznému a dlouhodobému úbytku hmotnosti.  Podle druhu operace, typu obezity a míry dodržování doporučeného pooperačního režimu dochází k úbytku více než poloviny nadbytečné hmotnosti, (60-80% EWL). Především však dochází k dramatickému zlepšení kompenzace cukrovky (často k úplnému vyléčení), zlepší se hodnoty krevního tlaku (menší dávky, či vysazení antihypertenziv), zlepší se hodnoty tuků a cholesterolu v krvi.

 

 Je potřeba si uvědomit, že samotná operace je jen prvním krokem k úspěšnému snížení hmotnosti a léčbě souvisejících onemocnění. K dosažení dlouhodobého dobrého výsledku by měl pacient nadále spolupracovat s nutriční poradnou na úpravě jídelníčku, pooperační období je vhodné i pro celkovou změnu životního stylu, výrazný úbytek hmotnosti zlepší možnosti fyzické zátěže – doporučujeme pravidelně se věnovat chůzi (6000-10000 kroků/den), jízdě na kole, rotopedu nebo plavání.

Pacient po bariatrické operaci dochází pravidelně na kontroly. V prvním roce po 3 měsících, v dalším roce po půl roce, dále 1 krát ročně. Kontroly probíhají v naší Poradně bariatrické a metabolické chirurgie, dále pacienta sleduje obezitolog, včetně pravidelných laboratorních vyšetření, pacient nadále dochází do nutriční ambulance. Pacienti berou doplňky stravy (1 tbl Baritreat/den), v některých případech je potřeba i jiná terapie (Helicid apod.).

 


Co to je obezita a její rizika

 

Obezita je onemocnění, při kterém je v těle nadměrné množství tuku, v České republice trpí nadváhou a obezitou více než polovina populace (56%), z toho 17% je obézních (s BMI ≥ 30 kg/m2).

S obezitou je spojena celá řada dalších závažných onemocnění, u obézních pacientů se například vyskytuje vysoký krevní tlak 2x  a cukrovka dokonce 3x častěji. Obézní lidé dále častěji trpí onemocněním kyčelních a kolenních kloubů, vysokou hladinou tuků a cholesterolu, syndromem spánkové apnoe, u obézních pacientů je také častější kardiovaskulární onemocnění (infarkt myokardu), cévní onemocnění mozku a některá onkologická onemocnění.

Význam chirurgické léčby obézních tak vidíme ne v pouhém snižování hmotnosti, ale především ve faktu, že po výkonu výrazně klesá výskyt přidružených onemocnění, zejména diabetu a celkově se zlepšuje zdravotní stav a dlouhodobá prognóza pacienta.

 

Stupeň obezity, BMI (Body Mass Index, Index tělesné hmotnosti)

Míra obezity se určuje hlavně podle indexu tělesné hmotnosti neboli BMI (z anglického body mass index). Abyste tuto hodnotu spočítali, je nutné vydělit tělesnou hmotnost v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech. Jednoduchý výpočet je také na https://www.bodymassindex.cz/

 

Pro evropskou populaci jsou výsledné hodnoty BMI definovány takto:

  • BMI 18,5‒24,9 – normální tělesná hmotnost
  • BMI 25,0‒29,9 – nadváha
  • BMI 30,0‒34,9 – obezita 1. stupně
  • BMI 35,0‒39,9 – obezita 2. stupně
  • BMI vyšší než 40,0 – obezita 3. stupně (morbidní obezita)

 

Kromě BMI jsou ovšem důležité také další faktory, jako je například rozmístění tukové tkáně na těle. Nejrizikovější je nitrobřišní obezita neboli abdominální obezita, kdy dochází k hromadění tuku v břišní dutině (tzv. viscerální tuk). Orientačním ukazatelem obezity a nadváhy je také obvod pasu.  Mezi další faktory, které je nutné brát v potaz, patří třeba poměr obvodu pasu k obvodu hýždí. Dále se provádí přesnější měření obsahu tělesného tuku a tloušťky podkožních tukových vrstev.

 

Možnosti léčby obezity

 

Konzervativní léčba obezity většinou zahrnuje celkovou změnu životosprávy, individuálně sestavený jídelníček a různá pohybová doporučení, kterými by se měl obézní pacient řídit. K tomu se přidává také podpůrná psychoterapie zaměřená na to, aby si pacient zvykl na trvalé změny životního stylu, které s léčbou obezity a redukcí tělesné hmotnosti souvisí.

 

Farmakologická terapie. Někdy lze léčbu obezity doplnit také užíváním léků, které se nazývají antiobezitika. Dlouhodobá farmakologická léčba však není možní pro nežádoucí účinky těchto léků, po jejím vysazení pak dochází opět k návratu hmotnosti (jo-jo efekt). Farmakologickou terapii tak doporučujeme jen výjimečně jako přípravu před operačním řešením obezity. 

 

Chirurgická léčba obezity je také nazývána metabolickou (bariatrickou) chirurgií, oproti výše uvedeným jako jediná vykazuje dlouhodobé výsledky.  Nejčastěji je to tubulizace žaludku nebo žaludeční bypass, ale i jiné typy výkonů (SADI-S apod.)

 

Metabolická (bariatrická) chirurgie

 

Pokud konzervativní léčba dietními postupy a zvýšenou fyzickou aktivitou nevykazuje u obézních účinnost, přistupuje se v případech významné obezity k léčbě metabolickou (bariatrickou) chirurgií. Přínos tohoto zákroku nespočívá pouze v redukci hmotnosti, ale především v ovlivnění dalších přidružených onemocnění, jako je například diabetes mellitus 2. typu-  u kterého může dojít po operaci až k úplné remisi (vyléčení diabetu).


Indikace k metabolickým operacím jsou:

  • dosažení dospělosti,
  • BMI více než 35 kg/m2 či více než 30 kg/m2 při výskytu dalších onemocnění k obezitě přidružených (diabetes mellitus 2. typu, vysoký tlak, ischemická choroba srdeční atd.),
  • neúčinnost klasické léčby obezity,
  • spolupráce pacienta a možnost dlouhodobého sledování

 


Více informací o léčbě obezity získáte: FACEBOOK BARIATRICKÉ PORADNY TŘEBÍČ


      

zobrazit celý text skrýt celý text
Ordinační hodiny Ke stažení Fotogalerie Video
Ordinační hodiny

Ordinační hodiny

Bariatrická poradna Třebíč

Ordinační hodiny PÁTEK    9.00 - 12.00
Telefon sestra, lékař       
568 809 780
E-mail jjerabek@nem-tr.cz, jcagas@nem-tr.cz
Lékař MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D.; prim. MUDr. Jan Cagaš
Staniční sestra ambulance Mgr. Klára Stachová 
Další informace o léčbě obezity získáte zde →

FACEBOOK BARIATRICKÉ PORADNY TŘEBÍČ


     


                                                     Napsali o nás
2020 Třebíčský deník - Tým primáře Cagaše provedl první žaludeční bypass v Třebíči


Ke stažení Fotogalerie Video