Kvalita a bezpečí

Informace o politice kvality a procesu akreditace Nemocnice Třebíč.


Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace je akreditována Spojenou akreditační komisí ČR. Poprvé získala certifikát o udělení akreditace v červnu roku 2009. Statut akreditovaného zařízení úspěšně obhájila v červnu roku 2012, následně v letech 2015, 2018 a 2021. Prokázala tak soustavné zlepšování činností, zvyšování kvality a bezpečí poskytované lůžkové zdravotní péče.
Udělený certifikát má platnost do 8. 6. 2024.

Akreditace je proces, při kterém musí zdravotnické zařízení prokázat, že splňuje požadavky na kvalitu a bezpečí.  Hodnocení je prováděno nezávislou autoritou, které bylo uděleno oprávnění k této činnosti Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Nezávislí auditoři při hodnocení sledují veškerý pohyb pacienta nemocnicí. Od přijetí přes různá vyšetření, léčbu na lůžku, prováděné zákroky, až po propuštění. Důraz kladou na maximální bezpečnost pacientů při poskytování péče, minimalizaci rizik a prevenci případných pochybení.

Pravidelně se zdravotnické týmy z různých oddělení Nemocnice Třebíč zapojují do soutěže Bezpečná nemocnice, zaměřené  na snižování rizik ve zdravotních ústavech a to jak v oblasti lékařské péče, tak v té technicko - provozní. Inspiraci z našich projektů využívají následně i jiné nemocnice, stejně jako my zavádíme do praxe podměty jiných účastníků akce.

Nejpřísnější kritéria splňují i laboratoře Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Pracoviště splnilo podmínky Auditu II a získalo osvědčení Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP.

Kontinuální zlepšování kvality by nebylo možné bez aktivní podpory a intenzivní práce všech zaměstnanců. Získání certifikátu o udělení akreditace je pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci nejen prestižní záležitostí, ale i velkým závazkem vůči pacientům a jejich blízkým.

 

Vize nemocnice

Stabilní komplexní regionální centrum zdraví se zárukou odbornosti a efektivnosti a vnímání potřeb člověka v každém věku.
 

Motto nemocnice

„Nemocnice Třebíč – partner Vašeho zdraví“.

Politika kvality

 • Poskytovat kvalitní a bezpečnou péči na náležité odborné úrovni.
 • Podporovat partnerský přístup k pacientům založený na vzájemné důvěře a spolupráci.
 • Reagovat na potřeby a přání pacientů se změnami v nabídce poskytovaných služeb a zlepšováním prostředí.
 • Vytvořit podmínky a přijmout opatření ke zvýšení efektivity vnitřních procesů, sledovat jejich účinnost a reagovat na aktuální potřeby.
 • Vytvářet podmínky a přijímat opatření k zajištění účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti činnosti nemocnice.
 • Rozvíjet týmovou spolupráci zaměstnanců nemocnice založenou na profesionalitě, slušnosti a vzájemné úctě.
 • Umožňovat odborný růst svých zaměstnanců a využívat jejich dovednosti a schopnosti.
 • Vytvářet podmínky a podporovat vzájemné předávání zkušeností mezi zaměstnanci a navazování spolupráce s jinými odbornými pracovišti.
 • Zapojovat zaměstnance do zvyšování úrovně poskytovaných služeb a efektivity provozu nemocnice.
 • Stanovit optimální způsoby sledování úrovně poskytovaných služeb a pravidelně je vyhodnocovat.
 • Přijímat opatření k odstraňování nedostatků a ke zvyšování úrovně poskytovaných služeb.
 • Rozvíjet firemní kulturu, prosazovat jednotné používání loga a označení nemocnice v komunikaci s klienty, obchodními partnery, spolupracujícími subjekty a institucemi.
 • Budovat dobré jméno nemocnice, spolupracovat s regionálními institucemi na vytváření zdravých životních podmínek v regionu.