Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Nemocnice Třebíč byla zřízena na základě zřizovací listiny schválené usnesením č. 074/02/2003/ZK na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 31. 3. 2003.

3. Organizační struktura

Organizační struktura Nemocnice Třebíč

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2
674 01  Třebíč

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Purkyňovo nám. 133/2

674 01  Třebíč

4.3 Úřední hodiny
Povinný subjekt není správním úřadem, čas pro osobní návštěvu v pracovních dnech je proto nezbytné domluvit dopředu. Podání lze vždy předat osobně na recepci nemocnice v budově M.


4.4 Telefonní čísla
Pevná linka:

+420 568 809 111 (recepce)

+420 568 809 306 (sekretariát ředitele)

+420 568 809 300 (sekretariát náměstků ředitele)

+420 568 809 652 (právník)

4.5 Číslo faxu
+420 568 840 862


4.6 Adresa internetové stránky
Oficiální: https://www.nem-tr.cz/


4.7 Datová schránka
ID datové schránky: tecrjqc

Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost předána do spisové služby nemocnice. Další postup zpracování je již stejný jako u běžného podání.
 
4.8 Elektronická adresa podatelny určená k přijetí e-mailové žádosti o informaci
info@nem-tr.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 12338711/0100


6. IČO
00839396


7. DIČ
CZ00839396


8. Dokumenty

Zřizovací listina s popisem činnosti nemocnice a její změny jsou veřejně dostupné v obchodním rejstříku. Dokumenty strategické a programové povahy vydané zřizovatelem jsou dostupné na jeho webových stránkách (část Zdravotnický portál), např. Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina.

9. Příjem žádostí o informace
Žádost je podána dnem, kdy ji Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen Nem TR) obdržela. Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení Nem TR jakožto subjektu, kterému je určena,
 • údaj, že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby, adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve Nem TR žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Nem TR žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve Nem TR žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne Nem TR o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Nem TR, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí Nem TR žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí Nem TR M žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji Nem TR poskytne; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Nem TR poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne Nem TR ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části.

10. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí Nem TR o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Odvolání se podává u Nem TR. O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost (odkaz na zveřejněnou informaci, není poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neúplné poskytnutí informace bez vydání rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, nesouhlas s výší úhrady). Stížnost se podává do 30 dnů u Nem TR. O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů.


11. Formuláře
K podání žádosti o informaci ani opravným prostředkům není Nem TR vydán formulář.


12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací


13. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky.
Všechny právní předpisy České republiky v aktuálním znění lze získat na Portálu veřejné správy České republiky.


14. Úhrady za poskytování informací
Žadatelé o poskytnutí informací hradí náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Nem TR požaduje hradit náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Náklad

Jednotka

Kč/jednotka

pořízení kopií (černobílých)

A4 jednostranně

2,00

A4 oboustranně

3,00

A3 jednostranně

3,00

A3 oboustranně

5,00

odeslání

zásilka

dle tarifu České pošty

uložení na CD nosič

CD

10,00

mimořádně rozsáhlé vyhledávání

hodina

průměrný hodinový osobní náklad zaměstnance

 

Informace o hrazených službách najdete zde: https://www.nem-tr.cz/ceniky-placenych-sluzeb-a-pece/ceniky-placenych-sluzeb-a-pece/


15. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Nebylo vydáno.


16. Licenční smlouvy, vzory licenčních smluv a výhradní licence

Nejsou vydány. Nem TR nevykonává majetková práva, jejichž rozsah by jí umožňoval rozšiřování či zveřejňování autorského díla.17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy naleznete pod tímto odkazem: https://www.nem-tr.cz/vyrocni-zpravy-8-11/

 

18. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (viz níže - soubory ke stažení)