Farmakoterapie šitá na míru aneb klinická farmacie v Nemocnici Třebíč

Povědomí veřejnosti o různých profesích v nemocnici je často velmi malé. Rozhodli jsme se, že vám dnes představíme oddělení klinické farmacie. Povídáme si s vedoucí oddělení PharmDr. Vojtěškou Farsovou, Ph.D.

V třebíčské nemocnici je už několik let poskytována klinickofarmaceutická péče hospitalizovaným pacientům. Před dvěma lety vzniklo samostatné oddělení klinické farmacie. V současné době na něm pracují tři kliničtí farmaceuti pod vedením PharmDr. Vojtěšky Farsové, Ph.D. Klinická farmacie je v našem zdravotním systému poměrně nový obor a v poslední době nabývá na významu - roste délka dožití populace, roste počet pacientů s rozsáhlou medikací a v souvislosti s tím roste riziko vzniku lékových problémů. Kliničtí farmaceuti jsou významnými partnery lékařů v oblasti farmakoterapie. Cílem jejich práce je, aby farmakoterapie byla nejen účinná, ale také bezpečná. Zjednodušeně řečeno dělají kliničtí farmaceuti „pořádek v medikaci“, šetří čas lékařům a nepochybně přináší užitek pacientům.

 

Paní doktorko, jaké problémy nejčastěji řešíte? Dá se nějak vymezit, co všechno musíte zhodnotit a pacientům nastavit?

Nejčastěji řešíme dávkování léků hlavně u pacientů, kteří mají zhoršenou funkci ledvin nebo jater (tzn. špatně léky v těle metabolizují a z těla vylučují), často také u pacientů s vysokou nebo naopak s nízkou tělesnou hmotností. Snažíme se doporučit pro pacienta nejvhodnější lék z dané skupiny, který je pro něj nejvýhodnější a nejbezpečnější. Řešíme časy podávání léků ve vztahu k ostatním lékům a k potravě, snažíme se lékový režim upravit tak, aby byl pro pacienta co nejjednodušší. Řešíme způsob podání léků, např. zda pacient může léky před užitím půlit nebo drtit. Řešíme nežádoucí účinky léků, které jsou někdy zaměňovány za samostatnou chorobu, která se pak bohužel léčí dalšími léky. Řešíme nevhodné lékové kombinace, tzv. lékové interakce.

Řešíme množství užívaných léků, aby pacient neužíval některé léky zbytečně, a aby především užíval vše, co potřebuje. Čím více léků pacient užívá, tím je větší riziko, že nastane problém buď z nevhodné kombinace a rozvinou se nežádoucí účinky nebo pacient, či ten, kdo mu léky dává, udělá chybu v užívání.

Chápu-li vše správně, klinický farmaceut nastaví správnou medikaci a své doporučení předá lékaři?

Přesně tak. Naprosto nezbytná je spolupráce s lékaři, s nimi se domlouváme na nejvhodnějším postupu pro pacienta, zvažujeme společně všechny okolnosti, snažíme se medikaci vyladit pro konkrétního pacienta co možná nejlépe, tzv. farmakoterapie šitá na míru. Výstupem naší práce je doporučení pro lékaře k optimalizaci medikace pacienta, klinický farmaceut sám nemění medikaci, své závěry předává lékaři. 

Máte všechny informace takzvaně v hlavě, nebo využíváte pomoci například elektronických informačních prostředků?

O lécích toho kliničtí farmaceuti vědí opravdu hodně, ale všechno neví nikdo. Využíváme i odbornou literaturu, máme k dispozici např. databázi lékových interakcí (pro léčiva s mimořádně častými a závažnými interakcemi). Máme k dispozici i software k modelování a predikci koncentrace léčiva v krvi. Ten využíváme pro rizikové léky, například některá antibiotika, u nichž je jen malý rozdíl mezi dávkou účinnou a již toxickou.

Pokrýváte svou činností celou nemocnici, nebo jen některá oddělení?

V současné době řešíme komplexně medikaci všech pacientů na interně a chirurgii, včetně pacientů na JIP, a na infekčním a plicním oddělení. Velmi často pacienti s problémem v medikaci již přicházejí, tedy mají problém v  trvalé medikaci. Bohužel časté jsou i hospitalizace pacientů následkem nevhodné léčby nebo chyby v užívání léků. Za poslední rok jsme prošli medikace více než 2300 pacientů, u více než dvou třetin z nich bylo nutno medikaci upravit.

A co ostatní oddělení?

Pro ostatní oddělení jsme k dispozici konziliárně na vyžádání. Často řešíme telefonické dotazy týkající se dávkování, lékových interakcí a nežádoucích účinků léků, zejména u antibiotik, léků ovlivňujících krevní srážlivost, léků proti bolesti, psychofarmak.

Veřejnost bude zajímat - jste k dispozici i ambulantním pacientům?

Ano, od začátku roku 2022 hradí zdravotní pojišťovny klinickofarmaceutickou péči i ambulantním pacientům. Lékaři mohou konzultovat konkrétní lékový problém nebo si nechat komplexně zhodnotit medikaci svých pacientů. Je nutné, aby klinický farmaceut měl k dispozici všechny potřebné informace o zdravotním stavu pacienta a jeho medikaci, včetně laboratorních výsledků. Úzká spolupráce s lékařem je tedy nezbytná. Po zhodnocení medikace klinický farmaceut vypracuje doporučení pro ošetřujícího lékaře s návrhem vhodného dalšího postupu.