Média | Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení


Nemocnice Třebíč byla zřízena na základě zřizovací listiny schválené usnesením č. 074/02/2003/ZK na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 31. 3. 2003.

3. Organizační struktura

Organizační schéma Nemocnice Třebíč (PDF)


4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa


Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2
674 01  Třebíč

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2
674 01  Třebíč

4.3 Úřední hodiny

Sekretariát nemocnice:

Pondělí   07:00 - 15:30  
Úterý  07:00 - 15:30 
Středa  07:00 - 15:30 
Čtvrtek  07:00 - 15:30 
Pátek  07:00 - 15:30 
Sobota           -
Neděle           -


4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: +420 568 809 111

Vedení nemocnice
Administrativa
Lůžková oddělení
Komplementární oddělení
Ambulance


4.5 Číslo faxu

+420 568 840 862


4.6 Adresa internetové stránky


Oficiální: http://nem-tr.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

ID datové schránky: tecrjqc

Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost předána do spisové služby nemocnice. Další postup zpracování je již stejný jako u běžného podání.

 
4.8 Další elektronické adresy
info@nem-tr.cz


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 12338711/0100

6. IČO
00839396

7. DIČ
CZ00839396

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost/stížnost je podána dnem, kdy ji Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen Nem TR) obdržela. Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:


  • označení Nem TR jakožto subjektu, kterému je určena, že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,

  • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,

  • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve Nem TR žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Nem TR žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve Nem TR žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne Nem TR o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Nem TR, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí Nem TR žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí Nem TR M žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji Nem TR poskytne.

Nem TR poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne Nem TR ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části.

11. Opravné prostředky

12. Formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací


14. Předpisy

 
14.1 Nejdůležitější používané předpisy


  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

  • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

  • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

  • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky


Všechny právní předpisy České republiky v aktuálním znění lze získat na Portálu veřejné správy České republiky


15. Úhrady za poskytování informací


Informace o hrazených službách najdete zde.

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zprávy 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance