Výstavba pavilonu chirurgických oborů

V Nemocnici Třebíč aktuálně probíhá výstavba spojená se vznikem nového pavilonu chirurgických oborů. Na místě bývalé kotelny roste nová dvoupodlažní budova „Energocentra“. Teprve dokončení a zprovoznění této stavby je nezbytným předpokladem pro demoliční práce na nejstarším pavilonu známém pod písmenem „A“.

Takzvané Energocentrum je nezbytnou součástí budoucího komplexu budov pavilonu chirurgických oborů. „V současné době jsou hotové základy s kabelovými komorami“, vysvětluje technický náměstek nemocnice František Kalina: „tudy budou přivedeny do budovy kabely vysokého napětí 22 kV k transformátorům a ty budou nově zásobovat nemocnici elektrickým proudem.“ Další součástí stavby bude hlavní rozvodna nemocnice a nezbytný výkonnější naftový dieselagregát, který zajistí dodávku elektrické energie v případě výpadků ze standardně využívané sítě. „Energocentrum bude zajišťovat i další nutná média,“ vyjmenovává František Kalina: „už v červenci 2016 budou k budově přestěhovány dva zásobníky kapalného kyslíku a záložní stanice tlakových lahví, vč. skladu medicinálních plynů, které budou napojeny na stávající rozvod v nemocnici.“ Dále bude v objektu nová telefonní ústředna, serverovna a dispečink údržby s dohledem nad uvedenými médii. Současně je budován nový kolektor, který bude postupně napojen na novou výměníkovou stanici a po dokončení propojí stávající budovu operačních sálů, staré porodnice a přímo napojí ostatní budovy tzv. západní větve.

„Až po dokončení těchto potřebných napojení bude stavební firma pokračovat v bourání budovy A, které předpokládáme v srpnu 2016,“ popisuje plánovaný postup prací ředitelka Nemocnice Třebíč Eva Tomášová: „předtím je ale nutné kompletní odstrojení budovy, tedy demontáž a vytříděním materiálů jako jsou elektrické kabely, plasty, dřevo a další, což vyžaduje po stavební firmě platná legislativa.“ V rámci těchto příprav byly od nejstaršího pavilonu odbourány spojovací „krčky“, které dříve umožňovaly převozy pacientů z tohoto pavilonu do další částí nemocnice.

Nemocnice Třebíč zpřístupnila veřejnosti i záběry z webové kamery, která permanentně sleduje dění v místě výstavby. Zájemci najdou všechny informace týkající se pavilonu chirurgických oborů a navazujících staveb na webu nemocnice (www.nem-tr.cz) v sekci „Všeobecné informace“ pod názvem „Pavilon chirurgických oborů“. Na stránce budou pravidelně aktualizovány i fotografie a tiskové zprávy.    
  
Pavilon  PCHO
Nový pavilon chirurgických oborů (PCHO) v Nemocnic Třebíč je největší investiční akcí Kraje Vysočina ve zdravotnictví v jeho historii. Celkové náklady na stavbu bez vybavení se budou pohybovat ve výši 499 milionů korun. Obsahovat bude příjmové a diagnostické ambulance, ARO, JIP a spojený lůžkový fond chirurgických oborů. Dodavatelem je PKS Stavby Žďár nad Sázavou. Dokončení stavby je plánováno na 2017. 


                                 
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance