Nový pavilon PCHO roste před očima (9. 11. 2016)

V současné době je postaven objekt energocentra, které je nezbytnou součástí právě budovaného pavilonu chirurgických oborů a probíhá kolaudace a předání k předčasnému užívání objektu  stavební firmou objednateli a dále nemocnici. Během roku 2016 byly postupně v rámci výstavby  energocentra provedeny přeložky všech inženýrských sítí do nového podzemního koridoru, které bránily bouracím pracím. Současně probíhala demolice objektu staré chirurgie a gynekologie.

K výše uvedenému datu je provedeno kompletní založení  pavilonu chirurgických oborů (PCHO) vč. ležaté kanalizace a je provedeno založení odpařovací stanice kapalného kyslíku v blízkosti objektu. Dále je dokončeno hutnění násypů do vrchní úrovně základových konstrukcí. Na podsklepené části PCHO je proveden strop a jsou provedeny izolace proti zemní vlhkosti a vodě. V úrovni 1. nadzemního podlaží (přízemí objektu) je provedena betonáž podkladní železobetonové základové desky. Aktuálně probíhají práce na svislých železobetonových konstrukcích a dodavatel připravuje monolitickou konstrukci v úrovni 2. nadzemního podlaží.

Nová budova PCHO tak začala v očích kolemjdoucích viditelně růst. Jsou patrné její základní půdorysné obrysy. I přes začínající zimní období  počasí přeje pokračování výstavby. Na staveništi jsou instalovány dva jeřáby a osvětlení, a pracuje zde cca 50 dělníků. I když je nemocnice z části zatížena probíhající výstavbou, daří se vzájemně stavební práce koordinovat s provozem nemocnice.

Stav výstavby pavilonu PCHO k 9. 11. 2016


                                     
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance