Rychlé vyhledávání na stránkáchVedoucí pracovníci

 
MUDr. Zbyšek Pospíšil
Primář
Tel.: 568 809 506
E-mail: zpospisil@nem-tr.cz

 
Libuše Široká DiS.
Vrchní sestra
Tel.: 568 809 519
E-mail: lsiroka@nem-tr.cz

Fotogalerie

                 
 

Lůžková oddělení

Infekční

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova M

Infekční oddělení se nachází v areálu nemocnice v druhém podlaží pavilonu M, společně s oddělením dermatovenerologickým a oddělením tuberkulosy a respiračních nemocí.

Moderní budova, při jejíž stavbě bylo využito státní účelové dotace, byla uvedena do provozu v roce 2003 jako výsledek rozhodnutí zřizovatele a vedení nemocnice zracionalizovat využití lůžkového fondu v nemocnici.

Každá z uvedených odborností má svoji vlastní jedinečnou oborovou problematiku, avšak existují i některé prolínající se diagnosy, které mohou být řešeny na kterémkoliv aktuálně volném lůžku v této budově. Například infekce horních i dolních cest dýchacích jsou léčeny jak na plicním, tak i na infekčním oddělení. Infekce kůže a podkoží, kožní formy borreliosy, pásový opar apod. jsou léčeny na kožním nebo infekčním oddělení – vždy podle momentálních kapacitních možností. Celá budova tak tvoří jeden vzájemně provázaný organický celek s možností hospodárného využití jak lůžek, tak zdravotnického personálu (například společně obslouženými ústavními pohotovostními službami). Je dokonalým a fungujícím příkladem toho, co je již řadu let praktikováno v nejmodernějších nemocnicích na západ od našich hranic a čemu se říká společný lůžkový fond – samozřejmě při zachování všech specifik uvedených oborů.

Infekční oddělení tak splňuje ty nejnáročnější disposiční nároky na péči o infekčně nemocné pacienty při zachování maximální úspornosti provozu.
Na rozdíl od konce 80. let minulého století, kdy infekční oddělení disponovalo kapacitou 65 lůžek, pracují nyní infektologové v nových podmínkách s 20 standardními lůžky ve tří jednolůžkových, čtyřech dvoulůžkových a třech třílůžkových pokojích.
To je dostačující pro přirozený spád bývalého okresu Třebíč a okrajových částí bývalého okresu Žďár nad Sázavou a v menší míře i východní části jihlavska - v kontextu výše uvedených výhod symbiotického fungování všech oddělení nového pavilonu.
Každý pokoj je vybaven předsíní, komfortním WC s umyvadlem a sprchou.
Pro nepohyblivé pacienty je k dispozici prostorná koupelna a hydraulický mycí a přepravní zvedák.

Všechna lůžka jsou nová a umožňují potřebné polohování pacienta.
U všech lůžek je k dispozici přívod medicinálního kyslíku.
Ke každému lůžku je zaveden interní telefon s možností obousměrné komunikace mezi pacientem a zdravotníkem, přepojení telefonických hovorů zvenčí. Telefon má též funkci osobního radiopřijímače. V budově je aktivní internetové připojení WiFi.
Civilní oděvy a drobné osobní věci si pacienti ukládají do uzamykatelných skříní na pokoji.

V prostorách oddělení je dále dvoukomorová čistá - špinavá kuchyňka vybavená dekontaminační myčkou nádobí a prokládacím sterilizátorem na nádobí a automatickou varnou nápojů. Dále je k disposici moderní čistící místnost s přístrojem pro bezobslužné mytí a dekontaminaci podložních mís.
K potřebě našich pacientů užíváme plně vyhovující počet infusních pump a injekčních dávkovačů, EKG, dva pulsní oxymetry, bed-side monitor, defibrilátor, aktivní motorovou intermitentně přetlakovou antidekubitární matraci
Personál má k disposici plně computerisované pracoviště – na lůžkovém i ambulantním pracovišti je celkem 10 počítačů s tiskárnami – vše zapojeno do celonemocniční sítě.

Služby lůžkové části oddělení Na lůžkovou část infekčního oddělení je ročně přijímáno kolem 700 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou kolem 9 dnů.

Pečujeme o nemocné se všemi infekčními chorobami kromě infekce HIV/AIDS.
Jde zejména o infekce zažívacího traktu, kůže, podkoží, sepse, postinfekční a parainfekční záněty pohybového aparátu, infekce centrální nervové soustavy – tedy záněty mozkových blan a mozku, borreliosu všech manifestací, respirační infekce, syndrom infekční mononukleosy, infekční žloutenky všech typů a jiné poruchy jaterní činnosti, antropozoonotická onemocnění (nemoci přenosné ze zvířete na člověka), onemocnění parazitární a v neposlední řadě soustřeďujeme na naše oddělení pacienty s nosokomiálními onemocněními, způsobenými nejčastěji bakterií clostridium difficile a methicilin resistentním zlatým stafylokokem. Tím odlehčujeme a chráníme ostatní nemocniční provozy.
V indikovaných případech zahajujeme na lůžkové části očkování proti vzteklině.
Řešíme diferenciální diagnostiku teplot neznámého původu, uzlinového syndromu a zdravotní obtíže navrátilců z tropů a subtropů.
Návštěvy u lůžek pacientů povolujeme individuálně po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem. V případě, že z epidemiologických důvodů není možné navštívit pacienta přímo na oddělení, je možný kontakt s blízkými z ochozu na jižní straně budovy.

Nejčastější vyšetřovací metody Naši pacienti jsou vyšetřováni jednak obvyklým klinickým vyšetřením: prohlídkou lékařem, dále běžnými metodami: rentgenologicky, ultrazvukově, EKG, měřením saturace kyslíku pulsním oxymetrem, k dispozici je moderní CT pracoviště, oddělení nukleární medicíny apod. Hojně využíváme laboratorních vyšetření krve, moče, stolice, mozkomíšního moku. K těmto vyšetřením využíváme jak kvalitních laboratoří naší nemocnice, tak i universitních či národních referenčních laboratoří v Brně, Hradci Králové či v Praze.

V indikovaných případech jsou naši pacienti vyšetřeni endoskopicky v gastroenterologické ambulanci interního oddělení nemocnice, nebo na obdobných pracovištích FN Brno.

Většina vyšetření je nebolestivých. U méně příjemných vyšetření se snažíme odstranit pochopitelnou nejistotu pečlivým poučením, případně podáním vhodných léků.

Vždy užíváme prověřené standardizované postupy vyšetření i léčby.
Máme velmi dobré a přátelské kontakty na kolegy z klinických pracovišť, takže našim pacientům je případná péče na klinikách vždy k disposici.

Služby ambulantní části oddělení
Ambulance je umístěna ve stejném podlaží, jako lůžková část.
Ordinační hodiny: pondělí, středa, čtvrtek: 08:00 – 13:00 hodin
                          úterý, pátek: 09:20 - 13:00 hodin
Lékaři: MUDr. Zbyšek Pospíšil, MUDr. Iva Vacková
Objednávání: tel. 568 809 507

Objednání doporučujeme pacientům s déletrvajícími obtížemi a pacientům, přicházejícím ke kontrolám. Tímto opatřením se snažíme zkrátit nepříjemnou čekací dobu v čekárně. Objednací časy je však nutno brát jako orientační: délka práce s každým jednotlivým pacientem nemusí odpovídat původnímu plánu. Prodleva proti objednané době vyšetření nastává zejména z důvodů příchozích neobjednaných pacientů s akutními závažnými obtížemi. Při prodlevě proti původní objednané době, která přesáhne 30 minut, jsou pacienti v čekárně informováni ambulantním lékařem či ambulantní sestrou o důvodech zpoždění.

Pacienti s akutními zdravotními obtížemi (horečky, bolesti hlavy, vyrážky po přisátí klíštěte, průjmová onemocnění, obtíže po návratu z tropů a subtropů apod.) mohou přijít bez předchozího objednání a budou ošetřeni dle kapacitních možností pracoviště co nejdříve s přihlédnutím k závažnosti klinických obtíží.
V rámci ambulantní péče očkujeme proti vzteklině (antirabické centrum), virovému zánětu mozkových blan, infekčním žloutenkám. 

Ambulantně léčíme chronické infekční záněty jater typu B a C nejmodernějšími virostatiky. Léčíme a sledujeme nemocné s borreliosou, infekční mononukleosou. Podáváme profylakticky depotní peniciliny („pendeponisace“).

Poskytujeme konsiliární službu praktickým lékařům a ostatním specialistům.
Provádíme vyšetření, sledování a očkování osob, poraněných neznámou injekční jehlou.

Vyšetřujeme gravidní ženy při podezření na infekce v graviditě a následně zprostředkováváme jejich došetření a sledování na oddělení prenatální diagnostiky při klinikách.

Personál a kvalifikace Na infekčním oddělení pracují dva dvouatestovaní lékaři s dlouholetou praxí v oboru a čtyři lékařky jsou v přípravě k atestaci. Lékaři se pravidelně účastní odborných kurzů, národních i mezinárodních zahraničních sjezdů a jsou držiteli všech potřebných licencí České lékařské komory i Diplomů celoživotního vzdělávání České lékařské komory.
Také tým zdravotních sester je stabilisovaný, zkušený. Sestry se pravidelně účastní všech dostupných postgraduálních vzdělávacích programů včetně aktivní přednáškové činnosti. Vrchní sestra je absolventkou Vyšší odborné školy s dosažením titulu DiS.

Zástupkyně vrchní sestry je absolventkou bakalářského stupně vysokoškolského studia.

Oddělení je držitelem Akreditace MZ ČR pro postgraduální vzdělávání v oboru infekční nemoci.

Oddělení je držitelem Certifikátu garantovaného pracoviště pro léčbu virových hepatitid ČLS JEP.

Nemocnice jako celek je držitelem certifikátu ISO 9001:2000.
Nemocnice jako celek získala akreditaci Spojené akreditační komise.Cílem oddělení
na další období je dále plnit a udržet standardy ISO 9001:2000, plnit a udržovat standardy Spojené akreditační komise ČR, uplatňovat nejnovější metody v léčbě infekčně nemocných, angažovat se v politice racionální antibiotické léčby a prevence nosokomiálních nákaz.


Video

 

Historie oddělení

Třebíčská nemocnice pečovala o pacienty s přenosnými chorobami již od počátku svého vzniku na přelomu 19. a 20. století.
Izolace pacientů se zprvu improvizovala na jiných odděleních. Samostatný infekční pavilon však byl uveden do provozu již v roce 1936 v účelové, velmi moderně řešené budově, disponující více než 100 lůžky. Kromě obvyklého sortimentu tehdy hojných střevních infekcí, břišního tyfu, infekčních žloutenek, spály a infekcí mozkových blan a mozku řešila třebíčská infekce moderním komplexním způsobem i léčbu poliomyelitidy – dětské obrny – včetně umělé plicní ventilace „železnými plícemi“ a včasné moderní rehabilitace dle Kenyové. S touto diagnosou byli sem soustřeďováni nemocní z převážné části Moravy.
Zpočátku nemělo oddělení vlastního primáře ani kmenové lékaře. O pacienty se starali lékaři interního a dětského oddělení. Prvním primářem se stal MUDr. Jiří Brancovský, který stál v čele oddělení v letech 1952 – 1982. Po jeho odchodu do důchodu byly vedením krátce pověřeny MUDr. J. Křípalová-Formanová a po ní MUDr. E. Rybníčková-Švestková.
Druhou řádnou primářkou byla jmenována zkušená dvouatestovaná internistka MUDr. Věra Nováčková, která funkci zastávala v letech 1986 – 1996. Pod jejím energickým vedením došlo vlivem měnících se medicínských i společenských změn k racionálnímu vývoji lůžkového fondu i k využívání nejmodernějších léčebných a vyšetřovacích postupů. Její široký medicínský – nejenom internistický a gastroenterologický - záběr, přirozená intuice, vrozené pedagogické nadání a v neposlední řadě trvající šarm její osobnosti byly významným přínosem pro třebíčskou infektologii.
Od roku 1996 dosud je primářem oddělení MUDr. Zbyšek Pospíšil.
Od poloviny 50. let a nejzřetelněji pak od konce 70. let 20. století se zdálo, že se medicína stala v problematice infekčních nemocí takřka všemocnou: vše zdárně vyřeší fungující antibiotika, očkování a důsledný státní hygienicko-epidemiologický dozor.
Skutečně v té době mizely břišní tyfus, dětská obrna, brucelóza, snižoval se výskyt infekční žloutenky typu A, infekční žloutenky typu B, ze světa odešly pravé neštovice, jiným způsobem se začal řešit i nekomplikovaný průběh spály.
Vesměs šlo o tzv. karanténní infekční choroby s nutností povinné hospitalizace na uzavřeném infekčním oddělení. Navíc v druhé polovině devadesátých let 20. století došlo vlivem aplikace stále modernějších medicínských postupů ke zkrácení doby hospitalizace pacientů. Z tohoto pochopitelného důvodu pak docházelo k restrukturalisaci a snižování lůžkového fondu infekčních oddělení v celém státě a tedy i v naší nemocnici. Původní pavilon současně zastarával jak po technické, tak po disposiční stránce, a proto bylo s podporou vedení nemocnice i zřizovatele přikročeno ke stavbě pavilonu nového, společného pro oddělení infekční, kožní a plicní. Do nových prostor, plně vyhovujících potřebám oboru 21. století, jsme se nastěhovali na jaře roku 2003.
Bohužel, ještě nedávná domněnka o všemohoucnosti protiinfekční části medicíny se ukázala brzy falešnou. Souběžně se snižováním karanténních infekčních onemocnění se totiž začaly objevovat choroby, kterým říkáme „nové infekce“ – a to zejména HIV-AIDS, borreliosa všech klinických manifestací, infekční žloutenky typů C, E, G a celá řada dalších.
Jako hrozba pak působí selhávání či jiné komplikace antibiotické léčby v důsledku jejího celosvětového nadužívání až zneužívání: problémy tzv. nosokomiálních infekcí – namátkou infekce methicilin resistentním zlatým stafylokokem, infekce bakterií clostridium difficile.
Lidé více cestují do zahraničí, v naší části Evropy se objevuje stále více imigrantů. To všechno zvyšuje riziko importu nejenom exotických infekčních nemocí ze vzdálených destinací, ale též možnost rychlého až pandemického šíření některých virových respiračních chorob (ptačí chřipka, SARS, „mexická“ chřipka).
Zvyšující se podíl seniorů v populaci znamená, že stojíme před člověkem s kombinací různých chorob – ischemické choroby srdeční, ischemické choroby dolních končetin, mozku, kloubními degenerativními chorobami, defekty imunity, cukrovkou, nádorem. Takový člověk pak vyžaduje použití celé řady invazivních léčebných metod. Operativa je sofistikovaná, vedená sehranými týmy a podpořena i adekvátními technickými prostředky. Ale infekce oslabených polymorbidních pacientů i po technicky dobře zvládnuté operaci je limitujícím jmenovatelem jejich dalšího života.
A tak tedy infekcím konec není. Cestu k nám si bohužel najdou stejně často se stejně závažnými důsledky jako dříve.


 

Kontaktní osoby

Primář MUDr. Zbyšek Pospíšil 568 809 506 zpospisil@nem-tr.cz
Lékařka Valentyna Asieieva 568 809 523  
Lékařka MUDr. Eliška Míšková 568 809 523  
Lékařka MUDr. Adéla Součková 568 809 521  
Lékařka MUDr. Mária Šulcová 568 809 521  
Lékařka MUDr. Iva Vacková 568 809 523  
Vrchní sestra Libuše Široká DiS. 568 809 519 lsiroka@nem-tr.cz


Kontakty na oddělení

  • Infekční oddělení
    568 809 524
  • Infekční ambulance
    568 809 507
 

AKTUÁLNĚ

Nemocnice Třebíč vystavuje výtvarné práce dětských pacientů

Vestibul a prostředí recepce Nemocnice Třebíč zkrášlí v posledním měsíci roku 2016 výstava výtvarných prací dětských pacientů. Ti při hospitalizaci na dětských odděleních navštěvují herny mateřské školy a školní družiny při nemocnicích v Kraji Vysočina. Jednotlivá...

Benefiční koncert 2016

Na nákup zdravotnických prostředků vydělal Benefiční večer Nemocnici Třebíč 1.148.710 korun. Zisk tvoří dary velkých dárců, kteří v rámci programu předali ředitelce Nemocnice Třebíč Ing. Evě Tomášové symbolické dárkové šeky. Peníze jsou určené...
Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Fakultní nemocnice Brno
E-ambulance
 
Copyright (c) 2005-2015    Code & design DIGITAL ACTION.